Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina

Výroční zpráva 2006/2007

Rubrika: Dokumenty

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Charakteristika školy

Název školy, sídlo: Základní umělecká škola Bílina, příspěvková organizace
Mírové nám. 21, 418 01 Bílina

Právní forma: příspěvková organizace

IZO: 102 477 035

Zřizovatel školy: Město Bílina, Břežánská 50/4, Bílina 418 31

Jméno ředitele: Jiří Kopa

Kontakt: tel/fax 417 823 095 e-mail: zus@zus-bilina.cz
ředitel: 417 820 165 e-mail: reditel@zus-bilina.cz

Datum zřízení: 1.9.1929

Datum zařazení do sítě: 1.9.1996

Poslední aktualizace v rejstříku škol: 10.5.2006 Kapacita: 235 žáků


Škola zajišťuje výuku v tanečním, výtvarném a hudebním oboru
(hra na klavír, klávesy, kytaru, flétnu zobcovou a příčnou, klarinet, saxofon, trubku, zpěv
sólový a sborový).

Pracovníci školy

Ve školním roce 2006/2007 působilo na škole 13 pedagogických pracovníků a 3 provozní pracovníci.

Údaje o přijímání žáků

Ke studiu jsou přijímáni žáci na základě vykonání talentové zkoušky, jejíž obsah je stanoven adekvátně věku uchazečů. Každý z oborů má vypracované vlastní požadavky a výsledek zkoušky je zachycen v protokolech o přijímání žáků. Zápisy spojené s talentovými zkouškami se konají vždy v měsíci červnu, doplňující přijímací řízení probíhá v měsíci září.

 

Počty žáků v jednotlivých oborech dle stavu k 30.9.2006 (údaje z výkazu S 24-01)

Žáci celkem: 233
Hudební obor: 148
Taneční obor: 47
Výtvarný obor: 38

 

Výsledky výchovy a vzdělávání

Absolventi za školní rok 2006/2007

Počet absolventů 1.stupně: hudební obor: 5
taneční obor: 2
výtvarný obor: 2
Počet absolventů 2.stupně: hudební obor: 3

Celkem ve školním roce 2006/2007: 12 absolventů


Umístění žáků v soutěžích vyhlášených MŠMT ČR pro základní umělecké školy - komorní hra dechových nástrojů

okresní kolo:
3. místo III. kategorie 1 soubor

Umístění žáků v dalších soutěžích
"O Bořeňskou čarodějnici" - pořadatel KC Kaskáda Bílina, soutěžící z Bíliny a okolí, Mostu
pěvecké kolo: 1 žák 1. místo
1 žák 2. místo
1 žák 3. místo
taneční kolo: kolektivy: 3.r.I.st. 1. místo
5.-7.r.I.st.: 2. místo
sólo: 1 žák 1. místo a zvláštní ocenění za výkon

Přijetí žáků ke studiu na středních školách uměleckého zaměření
Na základě úspěšně vykonaného přijímacího řízení byl na teplickou konzervatoř přijat od školního roku 2007/2008 v oboru hra na trubku jeden žák.

Další aktivity v oblasti výchovy a vzdělávání
Škola se poprvé stala pořadatelem setkání učitelů výtvarných oborů ZUŠ Ústeckého
a Libereckého kraje nazvaného Výtvarný salón, které bylo završeno dva měsíce trvající výstavou prací ve výstavní síni „U kostela" v Bílině.

K pravidelným aktivitám patří:
koncerty žáků, koncerty učitelů a žáků - pro veřejnost, konané v sále školy a některých pronajatých prostorech
třídní koncerty - nejen pro rodiče žáků
seznamovací hudební a taneční setkání pro děti z MŠ
předváděcí koncerty pro žáky ZŠ

(více v příloze č.1)

Stálé soubory reprezentující školu
Hudební obor: skupina EXIT (pop a rock), komorní pěvecký sbor Komořinka, Pěvecký sbor ZUŠ, Saxofonové trio (swing).
Taneční obor: Mažoretky

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, další kontroly

V tomto školním roce nebyla kontrola ze strany ČŠI provedena. Ve dnech 21.3. -30.3.2007 provedla pracovnice kontroly odboru interního auditu MÚ v Bílině veřejnoprávní kontrolu s předmětem kontroly účinnosti vnitřního kontrolního systému a komplexní kontroly hospodaření za rok 2006.
Pravidelně probíhají kontroly ČSSZ a VZP v Teplicích, dále kontroly firmou NESPO zaměřené na BOZP, PO.

 

Zhodnocení současného stavu

Dlouhodobý cíl: zkvalitňování procesu výuky a výsledků vzdělávání s cílem zvýšení kreditu školy. Výrazněji se podílet na soutěžích vyhlašovaných MŠMT ČR a také jinými subjekty. Posilovat prestiž školy v rámci kulturního dění v Bílině. Rozšířit spolupráci s okolními obcemi a městy.

Personální oblast, DVPP:
Vzdělávání pedagogů: Čtyři učitelé usilují o splnění požadovaného vzdělání pro ZUŠ (Konzervatoř Teplice, PF UJEP v Ústí nad Labem, JAMU v Brně). Ředitel ukončil 3. ročník bakalářského studia na pedagogické fakultě UK v Praze obor Školský management. Po následné obhajobě bakalářské práce a složení státní zkoušky budou splněny požadavky nastavené školským zákonem.

Přidělené prostředky na DVPP jsou čerpány formou účasti na akreditovaných seminářích pro ředitele a učitele ZUŠ. Samostudium se z části koná také studiem odborných časopisů, které má škola předplaceny.

Také ekonomka prohlubuje své znalosti formou seminářů a studiem odborných publikací.
Výchovně - vzdělávací oblast:
Vzdělávání probíhá v souladu s platnými osnovami a učebními plány. K žákům přistupujeme individuálně a zohledňujeme v maximální možné míře jejich osobnost a schopnosti, mimo jiné také na základě individuálně zpracovaných plánů. Zastoupení v soutěži vyhlášené MŠMT ČR bylo v tomto roce nižší než v letech minulých, a to ze dvou důvodů: nemoci a samotného zaměření soutěže - souborové hry. Přesto šlo pro školu o návrat do této oblasti (souborové hry) nejméně po deseti letech a budeme usilovat o větší úspěšnost v dalších ročnících. Stále více se snažíme prezentovat také v okolních městech a obcích (např. Ústí nad Labem, Teplice, Duchcov, Lukov). Za podstatný úspěch lze považovat přijetí žáka hudebního oboru ke studiu na Konzervatoři v Teplicích od nového školního roku 2007/2008.
Stále jsme připraveni reagovat na poptávku veřejnosti po výuce nástrojů, které zatím nejsou na naší škole zastoupeny.
Bohužel se setkáváme se stále větší "konkurencí" kroužků vedených v rámci DDM a ZŠ. Veřejnost si ne vždy uvědomuje rozdíl mezi uceleným koncepčním vzděláváním v ZUŠ, které se provádí na základě osnov a plánů a volí kroužky zmíněných zařízení, které jsou atraktivnější žádnými nebo nízkými náklady a jejichž aktivity suplují poslání a smysl ZUŠ.
Kdyby šlo pouze o doplnění aktivit, které ZUŠ nemůže právě z nastavení závazných učebních plánů plnit (např. výuka dětí mladších 5 let, aerobic,..), bylo by vše v pořádku. V poměrně malé obci se tak vyhrocuje boj o klienta, který - ačkoliv znevýhodněni - hodnotíme zároveň jako motivaci k hledání dalších cest.

Ekonomická a materiálně - technická oblast:
Vybavení tříd, prostředí školy: Zařízení tříd, hudební nástroje, učební pomůcky a notový
materiál jsou dle požadavků oborů a možností školy doplňovány a modernizovány.
V průběhu měsíců 07-08/2006 se uskutečnila rekonstrukce podlahy tanečního sálu
z prostředků zřizovatele, na malování prostor školy jsme použili vlastní finanční prostředky.

Finanční dary, příspěvek z Programu podpory kultury ve městě Bílina:
Škola obdržela fin. dar od Severočeských dolů a.s. a příspěvek od zřizovatele v rámci Programu podpory kultury. Prostředky byly použity na pokrytí nákladů v souladu se smlouvou a určením. V předvánočním čase byl uspořádán zájezd do skanzenu v Zubrnicích (architektura a stará řemesla) určený především pro žáky výtvarného oboru. Pro žáky všech oborů bylo zajištěno představení Divadla M z Duchcova zaměřené na vánoční zvyky a tradice. To proběhlo v sále školy a ukončeno bylo drobnou mikulášskou nadílkou. Třetí akcí byl v době vánočních prázdnin zájezd do Národního divadla na baletní představení Louskáček.

Projekty:
S projektem zaměřeným na vybavení třídy HN interaktivní tabulí a příslušenstvím se škola obrátila na Lesy ČR. Projekt nebyl podpořen.

Škola, veřejnost, medializace:
Škola je v úzkém kontaktu s místním tiskem tj. Bílinským zpravodajem, ve kterém informuje
o svém životě. Příležitostně předává informace deníku Směr. Škola je soběstačná při
přípravě plakátů, pozvánek, přání. K zapůjčení zájemcům je každý rok připraven svázaný sborník obsahující: výroční zprávu, programy koncertů a pozvánky, diplomy
a ocenění, články a fotografie mapující život školy. Slavnostnější koncerty jsou dokumentovány na DVD nosičích. V tomto školním roce byly uvedeny do provozu vlastní školní internetové stránky (www.zus-bilina.cz). Jejich průběžnou aktualizaci provádí ředitel školy.

Závěr výroční zprávy

Priority stanovené pro školní rok 2007/2008:

- udržet stálý zájem bílinské veřejnosti o studium na ZUŠ, najít nové cesty k oslovení
a získání klientů
- snažit se o zvýšení počtu žáků, kteří se učí hře na nástroje v současné době méně
vyhledávané (dechové nástroje - především žestě) a dle zájmu veřejnosti reagovat
rozšířenou nabídkou dalších nástrojů
- zvýšit účast všech oborů na soutěžích vyhlášených MŠMT, příp. dalšími subjekty
s důrazem na kvalitu, tedy s cílem umístění na předních místech alespoň v krajských kolech
- další vzdělávání pedagogického sboru
- zajistit zaměstnancům ideální pracovní podmínky

 

Datum zpracování: 17.9.2007
Projednání na pedagogické radě: 26.9.2007

 

Jiří Kopa
ředitel školy

 

Příloha č.1

Přehled koncertů a vystoupení - 2006/2007

25.09. pondělí Křest CD Kamení, KD Fontána od 17.30 hodin, jako hosté vystoupí
Pěvecký sbor ZUŠ a taneční obor.
16.10. pondělí IV.ročník projektu Belinensis, Městské divadlo, spoluúčinkuje Pěvecký sbor ZUŠ, učitelé a žáci hudebního oboru.
24.10. úterý Koncert ke Dni vzniku samostatného československého státu, Duchcov kostel u Barbory od 17.30 hodin, účinkují žáci a učitelé ZUŠ Duchcov a ZUŠ Bílina.

25.10. středa Koncert žáků školy, sál ZUŠ od 17 hodin.
15.11. středa Koncert učitelů a žáků ke Dni boje za svobodu a demokracii, kostel Na Újezdě od 17 hodin.
22.11. středa Koncert žáků, sál ZUŠ od 17 hodin.
25.11. sobota Rozsvícení vánočního stromu, v rámci programu vystoupí pěvecký sbor a Komořinka, Mírové náměstí v Bílině od 17 hodin
14.12. čtvrtek Vánoční trhy Arkadie v Teplicích - Mušli, od 16 hodin. Vedle mnoha dalších souborů vystoupí školní kapela Exit a Komořinka
16.12. sobota Adventní večer s Dětským studiem, fara CČSH v Teplicích od 17 hodin, účinkují žáci kytarové třídy uč. A.Šmejkala, Komořinka a pěvecký sbor
17.12. neděle Vánoční trhy v Ústí nad Labem, spoluúčinkuje školní kapela Exit
18.12. pondělí Adventní koncert v Duchcově, kostel u Barbory od 17 hodin
19.12. úterý "Vždyť jsou vánoce", vystoupení tanečního a hudebního oboru, Městské divadlo v Bílině od 17 hodin
21.12. čtvrtek Vánoční koncert v Lukově, obecní úřad od 18 hodin
23.12. sobota Vánoční trhy v Ústí nad Labem, účinkuje Komořinka
05.01. pátek Tříkrálové zpívání, vystoupení tanečního a hudebního oboru spolu s pěveckým sborem Schola Viva, Městské divadlo v Bílině od 17 hodin
24.01. středa Recitační soutěž o Bořeňskou čarodějnici, Městské divadlo v Bílině od 9.30 hodin, jako host vystoupí žákyně TO ze třídy uč. P.Běláčové
14.02. středa Koncert žáků, sál školy od 17 hodin
23.02. pátek Okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ - komorní hra dechových nástrojů, ZUŠ Teplice v 10 hodin
28.03. středa Výtvarný salon základních umělecký škol ústeckého a libereckého kraje, Výstavní síň U kostela v Bílině, vernisáž v 16 hodin
28.03. středa Koncert žáků, sál školy od 17 hodin
25.04. středa Koncert žáků, sál školy od 17 hodin
05.05. sobota Májový jarmark, vystoupení školní rockové skupiny EXIT, areál letního kina od 17.30 hodin
10.05. čtvrtek Společný koncert ZUŠ Duchcov a Bílina, Kostel u Barbory v Duchcově od 17.30 hodin. Vstupné 30,-Kč.
23.05. středa Koncert žáků, sál školy od 17 hodin
27.05. neděle Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích, vystoupení školní kapely EXIT, Mušle v Šanově od 9.30 hodin
01.06. pátek Vernisáž výstavy prací výtvarné soutěže "O Bořeňskou čarodějnici", vystoupí žáci hudebního a tanečního oboru, Bílina, výstavní síň U kostela od 16 hodin
02.06. sobota Den dětí v Lukově, vystoupí rocková skupina EXIT a Komořinka, Lukov od 14 hodin
14.06. čtvrtek Koncert absolventů, sál školy od 17.30 hodin
19.06. úterý "Jak se protančit do pohádky", společné vystoupení tanečního a hudebního oboru, Městské divadlo od 17.30 hodin
23.06. sobota Oslavy v Hradišti, mimo jiných vystoupí také kapela EXIT v čase 13.30-14.00 hodin
28.06. čtvrtek "Velký koncert" - poslední koncert na rozloučenou se školním rokem; společný projekt
s Hudebně-alternativním divadlem Cirkus o.s., sál školy od 17.30 hodin

 
Komentáře

AKTUALITY & ZPRÁVIČKY

16.7.2024

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2024/2025

Vážení rodiče, informace o výsledku přijímacího řízení najdete v rubrice "Pro rodiče a uchazeče o studium".

 

NĚKOLIK ŘÁDKŮ O...

… o cestě do finále

Zatímco na podzim se zvláště žákům zdálo, že školní rok bude nekonečný, nacházíme se nyní všichni v pěkně rozjetém rychlíku jménem školní rok, který směřuje k finální konečné stanici, jíž je závěr školního roku a vysvědčení.

Před žáky ZUŠky je řada koncertů a na žáky pokračující v dalším školním roce čekají komisionální postupové zkoušky. Blíží se také červnové zápisy pro nový školní rok. >>

 
© ZUŠ Bílina | WebMail | RSS | Vytvořilo SvaBe Media 2014 | Běží na SvaBe Engine 1.1.0.11