ZUŠ Gustava Waltera, Bílina

Informace k obnovení výuky

Rubrika: Dokumenty

Od pondělí 11.5.2020 je obnovena výuka ve všech oborech. Níže uvedené pokyny jsou výtahem z dokumentu MŠMT ČR nazvaného Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol do konce školního roku 2019/2020, který je v celém znění přiložen ke stažení.

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (naleznete ke stažení, případně vám bylo již zasláno učitelem). Žák, který prohlášení nepředloží, nebude vpuštěn do prostoru školy.

Zákonní zástupci dětí a ostatní osoby do budovy školy nevstupují, nebo pouze s povolením ředitele. 

Všichni žáci a zaměstnanci školy nosí v prostorách školy vlastní roušky
s krytím nosu a úst. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně.
U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví. Při sejmutí si žák ukládá roušku do sáčku.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

Při pohybu po budově je nutná minimalizace osobních kontaktů na společných chodbách, toaletách, šatnách - odstup 2 metry (nejméně však 1,5 m).

Před vstupem do třídy si žák umyje ruce. Při vstupu do třídy použije desinfekci na ruce (bude dostupná v každé třídě).

Počet žáků v učebně je max. 15, nošení roušky není povinné, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně však 1,5 metru). Pokud dochází k blízkému kontaktu osob, musí se roušky nosit.

Organizace výuky je zajišťována školou tak, aby byly dodrženy dostatečné odstupy od jednotlivých účastníků vzdělávání (rozložení lavic, pracovních míst s odstupem osob min. 1,5 m).

Škola zajišťuje zvýšená hygienická opatření dle vydané metodiky.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Při zjištění příznaků zaměstnanci školy, škola postupuje dle metodiky Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství.

Osoby s rizikovými zdravotními faktory zváží účast na vzdělávání (osoby nad 65 let, chronicky nemocní, osoby s kardiovaskulárními, dýchacími chorobami atd.), výčet rizikových faktorů stanovuje Ministerstvo zdravotnictví a jsou též součástí "Čestného prohlášení" všech účastníků vzdělávání.

Pokud žáci nemohou navštěvovat výuku ve škole, dohodnou si způsob distanční formy vzdělávání s příslušným vyučujícím.

-------------

Na základě metodického pokynu a výkladu MŠMT k době, kdy nebyl možný přístup žáků do školy, je možné vrátit poměrnou část úplaty za vzdělávání v případě, že škola v daném oboru neposkytovala vzdělávání na dálku a žák ukončil vzdělávání na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Tento přístup je platný také pro dobu po obnovení výuky v měsících květnu a červnu.

 Komentáře

AKTUALITY & ZPRÁVIČKY

2. 6. 2020

Zápisy (přijímací řízení) pro rok 2020/2021

Zveme vás k zápisům ve dnech 8.6. - 10.6.2020 a 15.6. - 17.6.2020 vždy v čase 15.00 - 18.00 hod. Více v rubrice Dokumenty článek "Přijímací řízení".

 

NĚKOLIK ŘÁDKŮ O...

… o zkouškách, hodnocení žáků a přijímacím řízení

 

Vážení rodiče, žáci,

letošní školní rok se blíží do svého finále. Běžně bychom v těchto dnech připravovali postupové komisionální zkoušky, při nichž by žáci předvedli své pokroky. Od zkoušek jsme upustili a žáci budou hodnoceni z podkladů získaných v druhém pololetí v době, kdy docházeli do školy, podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku a z hodnocení výsledků žáka za první pololetí šk. roku 2019/2020. >>

 
© ZUŠ Bílina | WebMail | RSS | Vytvořilo SvaBe Media 2014 | Běží na SvaBe Engine 1.1.0.11