Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina

Od minulosti k dnešku

Rubrika: O škole

Založení hudební školy - přesněji Hudební školy státem subvencované - je písemným dokumentem doloženo ke dni 1.9.1929. Německy psané městské kroniky tuto událost ani další rozvoj školy v předválečných letech nezachycují. Hlavním zdrojem mapujícím život školy po roce 1945, ze kterého vychází tato rubrika, je školní kronika.

Po roce 1945
Informace o hudební škole v této poválečné době jsou velmi kusé. Školní kronika byla dopisována zpětně jako nepatrné ohlédnutí až po dalších dvaceti letech. Nacházíme zde zmínku, že v roce 1946 vzniká Městský hudební ústav v Bílině jako pobočka hudební školy v Duchcově s ředitelem E. Sedláčkem. V městské kronice byla objevena zmínka o tom, že usnesením místního MNV ze dne 22.12.1947 byla zřízena městská hudební škola se sídlem v bývalé restauraci Imperial na Kyselské třídě. Začátky byly velmi skromné. Škola měla čtyři učitele hudebního oboru a v jejím čele se v poměrně rychlém sledu střídají ředitelé J.Richter, J.Ševčíková a Emil Pitro. Za zmínku však stojí poměrně pestrá hudební činnost bílinských spolků. Na podzim 1945 navazuje na předválečnou činnost Pěvecký a hudební spolek Smetana, který sdružoval mužský, ženský a smíšený pěvecký sbor. Souběžně s tímto sdružením působilo Bílinské komorní kvarteto, jehož členy byli také učitelé hudební školy.
V roce 1951 se novým ředitelem stává Josef Johánek, který v čele školy bude stát více tři desítky let. Přichází rok 1960 a škole je přidělena budova bývalého sekretariátu OV KSČ (Krausova vila) ve Vrchlického ulici. V té době zde působí šest učitelů, kteří vyučují na housle, klavír, akordeon, žestě.
V následujících několika letech se daří rozšířit výuku o taneční obor. Ten vede Ferry Knop, choreograf divadla v Teplicích. Se žáky připravil balet Tančící loutky na hudbu Antonína Válka. Doprovodný orchestr byl složen z učitelů školy.

Ve školním roce 1968/1969 působí na škole sedm učitelů, kteří vyučují 142 žáků.
V následujícím normalizačním období vypovídá školní kronika spíše o politické angažovanosti pedagogického sboru než
o kulturním životě a uměleckých úspěších. V letech 1981 - 1989 vede školu Mgr. Alena Hyťhová . Dvakrát ji na krátkou dobu (plnění mateřských povinností) zastupuje učitelka Jana Komanová, která se následně v roce 1989 stává ředitelkou školy. Brzy využívá možnosti a odchází působit na Konzervatoř v Teplicích. A tak ve školním roce 1991/1992 se ředitelkou školy stává paní Olena Maděrová. Následující školní rok je ve znamení rekonstrukce vily ve Vrchlického ulici, což znamená přesun výuky do budovy základní školy na Mírovém náměstí a na gymnázium. Přestavba trvala až do posledních měsíců tohoto školního roku (1992/1993). Příjemným zpestřením byla návštěva delegace z Dánska a následné pozvání učitelů do dánského města Saeby.
Ve školním roce 1993/1994 odchází paní Maděrová do důchodu a ředitelkou školy je jmenována Jana Bicanová, dlouholetá zdejší učitelka hry na akordeon. Třináctičlenný pedagogický sbor vyučuje celkem 241 žáků v hudebním a výtvarném oboru. V únoru 1994 zahajuje nově činnost taneční obor se šestnácti žáky. Úspěchem pro školu bylo pozvání Českého rozhlasu na natáčení do pražského Euroclubu. Svým bezprostředním vystupováním zaujala žákyně Daniela Knapiková a byla vyhodnocena jako Talent dne.
V rámci výměnných koncertů vyrazila v červnu výprava složená z učitelů i žáků zušky již po druhé do dánského města Saeby. Úspěchem je také přijetí Lucie Mairichové (zpěv) na teplickou konzervatoř. Dle záznamů kroniky má škola v následujícím roce (1994/1995) již 262 žáků. Kromě spousty veřejných koncertů vyjíždí výprava učitelů koncertovat do družebního polského Bilgoraje. Také v tomto školním roce je na konzervatoř přijata jedna žákyně - Hana Hezlová do oboru hra na klavír. Ve školním roce 1995/1996 začínají jednání o přestěhování zušky do budovy bývalé základní školy na Mírovém náměstí. Znamená to přestavění tříd pro individuální výuku, odhlučnění, vybudování koncertního a tanečního sálu. Přestěhování do samotného centra bylo výhodné jak z hlediska bezpečnosti žáků, tak i prostoru. Školní rok 1996/1997 tedy byl skutečně zahájen v nové budově. Šestnáctičlenný pedagogický sbor vyučoval 227 žáků. V měsíci červnu vyrazili opět společně učitelé a žáci do Bilgoraje. Po návratu obdržela škola poděkování starosty Ing. Dudy za skvělé umístění žáka Radka Šlajchrta v mezinárodním festivalu Dětská píseň, který proběhl
v Bilgoraji. Následující školní rok 1997/1998 byl pro školu výjimečný: 3.prosince 1997 uspořádala Slavnostní setkání k 70. výročí založení školy. Zástupci města si po úvodním slovu a krátkém kulturním pořadu prohlédli prostory školy.
Z důvodu dlouhotrvající nemoci odchází na počátku školního roku 1998/1999 ředitelka Jana Bicanová a na základě konkurzu
je k 1. listopadu 1998 jmenován do funkce ředitele školy Jiří Kopa. Škola i nadále pokračuje v koncepci, kterou vlastně stanovili všichni předcházející ředitelé: žákům poskytovat dobré základy hudebního vzdělání a maximálně se zapojovat do kulturního života města.

Od školního roku 1998/1999 do současnosti

Školní rok 1998/1999
Učitelský sbor: Kopa Jiří - hra na klávesové nástroje, ředitel školy od 1.11.1998
Bicanová Jana - hra na akordeon, toho času v pracovní neschopnosti
Bůžek Václav - hra na kytaru
Bůžková Barbara - hra na klavír
Drážďanská Renata - taneční obor
Duchoslavová Veronika - zpěv
Holánová Jaroslava - hra na housle
Hrabáková Olga - výtvarný obor
Kašpar Petr - klarinet, zobc. flétna (6/1998)
Kebrt Vladimír - klarinet, zobc. flétna
Komanová Jana - akordeon
Kopová Božena - hra na klavír
Lukavcová Elfrída - hra na klavír
Netroufalová Darja - hra na kytaru, zástupkyně ředitele (do 2/1999)
Sedláčková Romana - hudební nauka
Šimková Eliška - hra na klavír
Šmejkal Adam - hra na kytaru
Velíšek Miroslav - hra na housle, zobc. flétnu
Provozní zaměstnanci: Taptičová Alena - ekonomka, zástupkyně ředitele (od 3/1999)
Sedláčková Marie - uklízečka
Šťastná Emílie - uklízečka

Ve školním roce 1998/1999 navštěvuje školu 225 žáků studujících v oboru hudebním (hra na klavír, klávesy, kytaru, zobc. flétnu, klarinet, zpěv, housle a akordeon), tanečním a výtvarném. Pozornost nového vedení je zaměřena na prezentaci školy v tisku a zlepšení pracovního prostředí (osvětlení tříd, modernizace kanceláře ekonomky, zabezpečení prostor školy). Dlouhodobým koncepčním záměrem je pak vytvoření školního orchestru nebo jiného tělesa, které by mohlo reprezentovat město Bílinu mimo jiné i při výměnných návštěvách v družebních městech. Proto také v roce následujícím (1999/2000) se formují dvě skupiny mažoretek, které se posléze pod vedením uč. R. Drážďanské velmi úspěšně představily při vystoupení v polském Bilgoraji.

Školní rok 1999/2000
Učitelský sbor: Kopa Jiří - hra na klávesové nástroje, ředitel školy
Drážďanská Renata - taneční obor
Duchoslavová Veronika - zpěv
Holánová Jaroslava - hra na housle
Hrabáková Olga - výtvarný obor
Kašpar Petr - klarinet, zobc. flétna
Kebrt Vladimír - klarinet, zobc. flétna
Kopová Božena - hra na klavír
Lukavcová Elfrída - hra na klavír
Netroufalová Darja - hra na kytaru
Patera Lukáš - hra na akordeon
Sedláčková Romana - hudební nauka
Šimková Eliška - hra na klavír, keyboard
Šlik Milan - hra na akordeon (střídá L. Pateru)
Šmejkal Adam - hra na kytaru
Provozní zaměstnanci: Taptičová Alena - ekonomka, zástupkyně řed.
Sedláčková Marie - uklízečka
Šťastná Emílie - uklízečka

Dalším souborem, který školu dlouhodobě prezentuje, je pěvecký sbor. Ten se po vítězství v městském kole mohl představit
v regionální přehlídce konané v Litoměřicích, což byla podstatná příležitost pro získání zkušeností. V tomto školním roce navštěvuje školu 229 žáků. Učitelský sbor zaznamenal drobné změny. Na dílčí úvazky vyučují také studenti teplické konzervatoře, čímž se rozšířil počet aktivních hudebníků schopných koncertně vystupovat. Praxe potvrdila, že společné koncerty žáků a učitelů mají dobrou odezvu. Rodiče žáků tak mimo jiné získají příležitost slyšet, jak by jednou měly znít nástroje, na které se jejich děti učí. Jako květnový dárek maminkám připravila škola pořad „Pro tebe, maminko". Společné vystoupení tanečního a hudebního oboru předznamenalo koncepci, které škola bude i v dalších letech věrná - skládanku tanečních a hudebních čísel propojených moderací.

Školní rok 2000/2001
Učitelský sbor: Kopa Jiří - hra na klávesové nástroje, ředitel školy
Berkyová Alexandra - hra na flétnu
Drážďanská Renata - taneční obor
Duchoslavová Veronika - zpěv
Hezlová Hana - hra na klavír
Holánová Jaroslava - hra na housle
Hrabáková Olga - výtvarný obor
Mgr. Hyťhová Alena - hudební nauka, sborový zpěv
Kebrt Vladimír - klarinet, zobc. flétna
Kopová Božena - hra na klavír
Netroufalová Darja - hra na kytaru
Patera Lukáš - hra na akordeon
Šimková Eliška - hra na klavír, keyboard
Šlik Milan - hra na akordeon (střídá L. Pateru)
Šmejkal Adam - hra na kytaru
Provozní zaměstnanci: Taptičová Alena - ekonomka, zástupkyně řed.
Sedláčková Marie - uklízečka
Šťastná Emílie - uklízečka

Ve školním roce 2000/2001 vykazuje škola 224 žáků a v pedagogickém sboru působí 14 pedagogů. Bohužel se začíná projevovat trend, se kterým bude mít škola v budoucích letech problém - klesající kvalifikovanost.
V tomto roce jen 57% učitelů je plně kvalifikovaných. Studenti posledních ročníků konzervatoře, kteří u nás vyučují, totiž splňují odbornou, nikoliv pedagogickou způsobilost. K pedagogické spolupráci s cílem rozšířit a zkvalitnit pěvecký sbor byla přizvána Mgr. Alena Hyťhová (před lety také ředitelka naší školy). Celý rok lze označit jako rok, ve kterém zuška intenzivněji vstupuje do povědomí nejen bílinské veřejnosti, a to pestrou vlastní koncertní činností i spoluprací s dalšími subjekty. Sem se také datuje začátek spolupráce s teplickou Arkadií, na jejíž vánočních trzích konaných v šanovské Mušli budeme mnoho dalších let spoluúčinkovat. Dobrou vizitkou pro zušku bylo zvolení učitelky tanečního oboru R. Drážďanské jako „Nejoblíbenějšího pedagoga mimoškolní činnosti" v anketě vyhlášené bílinským Domem dětí a mládeže. Na místě třetím se pak umístila Olga Hrabáková, učitelka výtvarného oboru. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že v této kategorii byly paní učitelky společně také se sportovními trenéry, kteří se setkávají s nepoměrně více svěřenci, jedná se o úspěch potvrzující výše uvedené vstupování školy do širšího povědomí. Také v tomto roce byla zuška zastoupena při návštěvě polského Bilgoraje, a to žákem pěvecké třídy J. Trojovským
a kytaristou uč. A. Šmejkalem.
V rámci Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích vystupuje Pěvecký sbor ZUŠ společně s teplickým profesionálním souborem Clarinet society. Tečkou za koncertní činností pak bylo červnové vystoupení tanečního a hudebního oboru v Městském divadle v Bílině nazvané „Z Čech až na konec světa aneb za hranice všedních dnů zcela bezpečně". Hlavními protagonisty se staly
uč. V. Duchoslavová a A.Šmejkal, kteří budou stát umělecky a organizačně za mnohými podobnými projekty v dalších letech. Tento rok také dává „oficiálně" vzniknout komornímu pěveckému souboru „Komořinka" složenému ze žáků pěvecké třídy
uč. V. Duchoslavové.

Školní rok 2001/2002
Učitelský sbor: Kopa Jiří - hra na klávesové nástroje, ředitel školy
Bašusová Dagmar - taneční obor (jen 9/2001)
Berkyová Alexandra - hra na flétnu
Běláčová Petra - taneční obor
Drážďanská Renata - taneční obor, MD
Duchoslavová Veronika - zpěv
Hezlová Hana - hra na klavír (9-11/2001)
Holánová Jaroslava - hra na housle
Hrabáková Olga - výtvarný obor
Mgr. Hyťhová Alena - hudební nauka, sborový zpěv (1-6/2002)
Kebrt Vladimír - klarinet, zobc. flétna
Kopová Božena - hra na klavír
Mgr. Maryško Jan - sborový zpěv (9 - 12/2001)
Muzikářová Wanda - taneční obor
Netroufalová Darja - hra na kytaru
Pinďáková Dagmar - hra na kytaru
Mgr. Slavíková Jindřiška - hra na klavír (12/2001 - 3/2002)
Šimková Eliška - hra na klavír, keyboard
Šlik Milan - hra na akordeon
Šmejkal Adam - hra na kytaru
Provozní zaměstnanci: Taptičová Alena - ekonomka, zástupkyně řed.
Sedláčková Marie - uklízečka
Šťastná Daniela - uklízečka

Vstup do školního roku 2001/2002 přináší řadu změn v učitelském sboru; plánovaných (odchod na MD) i nečekaných v průběhu roku. Škola je živým organismem a takové kroky se vždy promítnou do pracovní atmosféry. Žáci v počtu 233 jsou vyučováni ve stávajících oborech, výuka v oboru hudebním se rozšiřuje o hru na příčnou flétnu (3 žákyně). O úvazek tanečního oboru se namísto R. Drážďanské (MD) dělí dvě vyučující. První příležitostí hodnocení jejich práce je vánoční koncert uskutečněný v obvyklé skládankové podobě tanečních a hudebních čísel. Jako hosté se představili také žáci literárně-dramatického oboru ze ZUŠ Most, kteří posílili naší inspiraci a snahu rozšířit o tento obor také výuku v naší zušce.
V tomto školním roce dosáhli na 1. místa v okresních kolech celostátních soutěží ZUŠ také naši žáci: kytarista Jan Šlajchrt (II. kat.,1. místo s postupem) ze třídy A. Šmejkala a klavíristka Daniela Knapiková (X. kat., 1. místo bez postupu) ze třídy B. Kopové.
V oblastním kole pak Jan Šlajchrt obsadil 2. místo. Z mnoha koncertů je vhodné zmínit závěrečné vystoupení uskutečněné opět
v bílinském divadle nazvané „Škole nazdar, prázdninám zdar!!!". Pro tuto příležitost sestavil uč. A. Šmejkal žákovskou kapelu Cirkus (kytara, el. kytara, basová kytara, klávesy). Moderátoři přizvali ke svým vstupům i další žáky hudebního oboru. Celý pořad proložený tanečními čísly vyzněl zajímavě, moderně a úspěšně. Protagonisté koncertu uč. Duchoslavová a Šmejkal společně
s Komořinkou reprezentovali Bílinu kulturním vystoupením v družebním Bilgoraji. Zmíněná Komořinka s 22 vystoupeními a žákyně taneční třídy uč. P. Běláčové patřily k souborům, které v tomto roce nejčastěji prezentovaly zušku na veřejnosti. Bohužel i přes veškeré propagační aktivity se nepodařilo rozšířit výuku hudebního oboru o pro vznik orchestru potřebné žesťové nástroje.

Školní rok 2002/2003
Učitelský sbor: Kopa Jiří - hra na klávesové nástroje, ředitel školy
Beyblová Pavlína - hra na kytaru (od 10/2002)
Berkyová Alexandra - hra na flétnu
Běláčová Petra - taneční obor
Drážďanská Renata - taneční obor
Duchoslavová Veronika - zpěv
Holánová Jaroslava - hra na housle
Hrabáková Olga - výtvarný obor
Mgr. Hyťhová Alena - hudební nauka, sborový zpěv
Kebrt Vladimír - klarinet, zobc. flétna
Kopová Božena - hra na klavír
Masnicová Lucie - zpěv, hudební nauka
Netroufalová Darja - hra na kytaru
Pinďáková Dagmar - hra na kytaru
Olejár Matej - hra na klavír, korepetice
Rozmarová Michaela - hra na kytaru (9/2002)
Sečanský Milan - hra na akordeon
Šimková Eliška - hra na klavír, keyboard
Šmejkal Adam - hra na kytaru
Provozní zaměstnanci: Taptičová Alena - ekonomka, zástupkyně řed.
Sedláčková Marie - uklízečka
Šťastná Daniela - uklízečka

Vstup do školního roku 2002/2003 potvrdil, že studenti teplické konzervatoře vyučující v naší škole většinou jednodenní úvazky obohatí školu vlastními profesionálními koncertními výkony a jsou pro žáky inspirací. Na druhou stranu jejich častá migrace je kontraproduktivní. Toto se v minulých dvou letech týkalo především výuky hry na akordeon, kytaru a klavír. Nástup mladého učitele hry na klavír M. Olejára tuto situaci vyřešil alespoň v jednom oboru. V tomto roce vzděláváme 234 žáků. Z toho v hudebním oboru 136, tanečním 56 a výtvarném 42. Při srpnovém podání žádosti na MŠMT ČR o rozšíření výuky o literárně-dramatický obor se jevila naděje na schválení k pololetí školního roku. Pod vedením uč. A. Šmejkala se začali scházet uchazeči o studium ve zmíněném oboru a do vánoc připravili společně s hudebním a tanečním oborem krásné vystoupení „Pojďte s námi do Betléma". Poté, co oficiální zahájení výuky bylo neschválením žádosti odloženo na září následujícího roku, bylo setkávání dětí pozastaveno.

V rámci okresního kola soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu postoupil do oblastního kola J. Trojovský ze třídy uč. V. Duchoslavové.
V ostatních oborech (hra na flétnu a tanec) nebyla škola příliš úspěšná. Poprvé jsme měli příležitost přivítat v prostorách naší školy návštěvníky z družebního Bilgoraje. Skutečnost, že Komořinka svou univerzálností repertoáru vstupuje do povědomí také mimo Bílinu, se potvrdila pozváním do pořadu teplické novinářky a dámy kulturně velmi činné E. Stieberové „Nechoďte dnes brzy spát". V první půlce vystoupily dívky z Komořinky společně s malým doprovodným tělesem složeným z učitelů školy a hostů (flétna, dva klarinety, klávesy), následovala módní přehlídka. Zajímavé bylo také pozvání na účinkování při červnových Casanovských slavnostech na duchcovském zámku. Nelze vyjmenovat a popsat celou řadu uskutečněných koncertů: pravidelných měsíčních, pololetních třídních a slavnostního absolventského koncertu. Proto se opět zastavuji jen u závěrečného vystoupení uskutečněného v bílinském divadle nazvaného „Jak protančit střevíce". To bylo pojato jako samostatné vystoupení tanečního oboru, při němž spoluúčinkovaly Pěvecký sbor a Komořinka.
Ke studiu střední školy výtvarného zaměření byly přijaty dvě absolventky, jeden žák přijat na obor umělecký kovář. Všichni ze třídy učitelky VO Olgy Hrabákové.

Školní rok 2003/2004
Učitelský sbor: Kopa Jiří - hra na klávesové nástroje, trubku, ředitel školy
Beyblová Pavlína - hra na kytaru
Berkyová Alexandra - hra na flétnu (9-11/2003)
Běláčová Petra - taneční obor
Mgr. Černý Josef - dřevěné dechové nástroje (od 11/2003)
Drážďanská Renata - taneční obor
Duchoslavová Veronika - zpěv
Holánová Jaroslava - hra na housle
Hrabáková Olga - výtvarný obor
Mgr. Hyťhová Alena - hudební nauka, sborový zpěv
Kebrt Vladimír - klarinet, zobc. flétna
Kopová Božena - hra na klavír
Mgr. Masnicová Lucie - zpěv, hudební nauka, PHV
Netroufalová Darja - hra na kytaru
Pinďáková Dagmar - hra na kytaru
Olejár Matej - hra na klavír
Sečanský Milan - hra na akordeon
Šimková Eliška - hra na klavír, keyboard
Šmejkal Adam - hra na kytaru
Provozní zaměstnanci: Taptičová Alena - ekonomka, zástupkyně řed.
Sedláčková Marie - uklízečka
Šťastná Daniela - uklízečka

Rok 2003/2004 zahájil učitelský sbor prakticky ve stejném složení a v počtu 18 pedagogů. Po návratu učitelky tanečního oboru
z MD vedou nadále tuto třídu dvě vyučující. Celkový počet žáků je 229 (HO: 141, TO: 57, VO: 31). Listopadový odchod interní učitelky flétnistky A. Berkyové ovlivnil účast školy v soutěži zušek. Od února roku 2004 nastupuje nový interní učitel Mgr. Černý, jehož aprobace i zkušenost z výuky dalších dechových nástrojů a hra na ně jsou příslibem rozvoje dechové třídy. Díky finančním prostředkům přiděleným zřizovatelem se třídenního soustředění v Žandově účastní Pěvecký sbor. To pomohlo zvýšení umělecké kondice před adventními a vánočními koncerty v Měrunicích, Duchcově, Městském divadle v Bílině („Sen noci vánoční"), na vánočních trzích teplické Arkadie a koncertem v kostele sv. Petra a Pavla v Bílině. Při vernisáži prací výtvarné soutěže „Od počátku hornictví po dnešek - viděno očima dětí" se v prostorách oseckého kláštera setkala Komořinka, která zde vystupovala, se žáky výtvarného oboru naší zušky. Ti získali 1 zvláštní cenu, 2 první místa, 2 druhá místa a 1 místo třetí.

V měsíci březnu v rámci 2. ročníku bílinských hudebních slavností pořádaných Městem Bílina spoluúčinkovali žáci Pěveckého sboru s operní pěvkyní Pavlínou Senič. První květen byl pro Českou republiku zvláště významným dnem. Při té příležitosti jsme připravili slavnostní koncert uskutečněný v Měrunicích. S ohledem na následnou večerní veselici jsme volili program od baroka, přes muzikálové melodie až po písničky V+W a Uhlíře a Svěráka. K zajímavým příležitostem patřilo vystoupení Komořinky u příležitosti zahájení 850. lázeňské sezóny v Teplicích a odpolední vystoupení se stejným programem v Měrunicích. Do měsíce června vstoupila výtvarka výstavou prací v prostorách školy a celoroční řadu vystoupení uzavřela akce tanečního a hudebního oboru v bílinském divadle „Jak roztančit léto". O aktivitě oborů mimo jiné vypovídají i tato čísla: 25 vystoupení Komořinky a 7 obeslaných výstav výtvarným oborem. Ke studiu na Konzervatoři byla přijata žákyně ze třídy Mgr. Černého, a to v oboru hra na příčnou flétnu.

Školní rok 2004/2005
Učitelský sbor: Kopa Jiří - hra na klávesové nástroje, trubku, ředitel školy
Běláčová Petra - taneční obor
Bryndová Barbora - hra na kytaru
Mgr. Černý Josef - dřevěné dechové nástroje, zpěv
Drážďanská Renata - taneční obor
Duchoslavová Veronika - zpěv, HN
Ernst Tomáš - hra na kytaru
Hrabáková Olga - výtvarný obor
Mgr. Hyťhová Alena - hudební nauka, sborový zpěv
Kebrt Vladimír - klarinet, zobc. flétna
Kopová Božena - hra na klavír
Netroufalová Darja - hra na kytaru
Olejár Matej - hra na klavír
Rýčová Petra - hra na housle, zobc. flétnu
Šimková Eliška - hra na klavír, klávesy, PHV
Šmejkal Adam - hra na kytaru
Provozní zaměstnanci: Taptičová Alena - ekonomka, zástupkyně řed.
Sedláčková Marie - uklízečka
Šťastná Daniela - uklízečka

Pro nezájem žáků není v tomto roce zahájena výuka hry na akordeon. Tím se zařazujeme mezi ostatní školy regionu. Klesající oblíbenost tohoto nástroje byla patrná nejméně posledních 10 let. Druhým ohroženým nástrojem, alespoň na naší škole jsou housle. Závěr školního roku později ukáže, že výuka bude také ukončena. Dle statistických údajů navštěvuje školu 232 žáků
v přípravném a základním studiu ( HO 139, TO: 61, VO: 32 ) a 3 ve studiu pro dospělé. Zájem o školu je stále vysoký a je pravdou, že tomu přispívá také velmi rozumně nastavená výše školného. Jako každým rokem je adventní čas ve znamení řady koncertů
v Bílině, Teplicích, Duchcově, Měrunicích a Lukově. Závěrečnou dlouho a důsledně připravovanou tečkou bylo vánoční vystoupení tanečního a hudebního oboru v bílinském divadle nazvané „Jen jedenkrát v roce".
První měsíce nového kalendářního roku byly ve znamení příprav na školní kolo celostátní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru a klavír.
V březnovém duchcovském okresním kole hře na kytaru jsme získali tato umístění: sólová hra - 2x první místo s postupem, 1x první místo, 1x druhé místo; komorní hra - 1x první a 1x druhé místo. V krajském kole pak Karolína Pirná obsadila 1. místo a Jan Šlajchrt 2. místo ve svých kategoriích. Pořadatelem okresního kola hry na klavír byla naše škola. Dosáhli jsme tohoto umístění: 2x druhé a 1x třetí místo. Zajímavým prostorem, kde škola koncertovala poprvé ( nikoliv však naposled ) byl kostel Zvěstování Panny Marie na Újezdě. Jedná se o malý, léta neudržovaný kostelík na předměstí Bíliny, o jehož „vzkříšení" usilují občanské aktivity. Výhodou tohoto prostoru je komorní prostředí a možnost provádění skladeb i ryze světských. Také tento rok nemohl být ukončen bez absolventského koncertu a vystoupení tanečního oboru v divadle. To letošní neslo název „Jak vykouzlit léto". Smutnou tečkou bylo červnové úmrtí naší kolegyně D. Netroufalové, interní učitelky hry na kytaru a také zástupkyně předchozí ředitelky. Na škole působila od roku 1992.
Jako každým rokem byl učiněn další krok v modernizaci vybavení a zařízení školy.
K přes prázdniny uskutečněným pracím patřila kompletní přestavba všech sociálních zařízení a šatny pro uklízečku.
Ke studiu na střední umělecko-průmyslové škole přijat absolvent ze třídy uč. Olgy Hrabákové.

Školní rok 2005/2006
Učitelský sbor: Kopa Jiří - hra na klávesové nástroje, trubku, ředitel školy
Běláčová Petra - taneční obor
Mgr. Černý Josef - dřevěné dechové nástroje, zpěv
Drážďanská Renata - taneční obor
Duchoslavová Veronika - zpěv, HN
Ernst Tomáš - hra na kytaru
Hrabáková Olga - výtvarný obor
Mgr. Hyťhová Alena - hudební nauka, sborový zpěv
Koliha Jan - dřevěné dechové nástroje
Kopová Božena - hra na klavír
Koza Štěpán - hra na kytaru
Olejár Matej - hra na klavír, keyboard
Šimková Eliška - hra na klavír, keyboard, PHV
Šmejkal Adam - hra na kytaru
Provozní zaměstnanci: Taptičová Alena - ekonomka, zástupkyně řed.
Sedláčková Marie - uklízečka
Šťastná Daniela - uklízečka

Ze statistiky je patrné, že učitelský sbor ( 14 členů ) vzdělával celkem 228 žáků přípravného a základního studia ( HO: 143, TO: 54, VO: 31 ) a 1 žáka ve studiu pro dospělé. Měsíc říjen přinesl zajímavou příležitost k prezentaci školy. ZUŠ Vsetín slavila 110. výročí založení a spolu s nejbližšími školami tamního regionu byla pozvána také naše škola. Své práce zaslal s předstihem výtvarný obor tak, aby mohly být umístěny společně s pracemi dalších zušek ve dvou galeriích města Vsetína. Na slavnostním galakoncertu nás pak zastupovala Komořinka se svou vedoucí uč. V. Duchoslavovou. Dalším velkým projektem, na kterém se podílela také naše škola, bylo natáčení CD Města Bíliny. Za projektem stáli radní a zastupitelé města Bíliny Z. Rendl ml., R. Štěpánek a Mgr.
Z. Svoboda. Natáčení v pražském studiu a později i v reálu v Městském divadle v Bílině bylo pro naše žáky zdrojem mnoha zkušeností. Měsíc listopad nám zprostředkoval setkání se zajímavou osobností kultury i politiky PhMgr. Svatoplukem Karáskem. Jeho úvodní slovo zaznělo před školním koncertem konaným v kostele Na Újezdě.

Čas adventu byl opět ve znamení účinkování v okolních městech a slavnostního společného vystoupení tanečního a hudebního oboru tradičně konaného v bílinském divadle, v tomto roce nazvaného „Vánoce jako v pohádce". Název byl inspirován taneční pohádkou v choreografii uč. R. Drážďanské, kterou v závěrečné části večera předvedli žáci její třídy. Jaro je pravidelně ve znamení příprav na celostátní soutěže ZUŠ. Pro školu byl velkým úspěchem postup J. Wolframové ( hra na příčnou flétnu ) a Michala Drobného ( zpěv ) do krajských kol. Oba žáci byli ze třídy uč. Černého. Michal Drobný postoupil následně až do ústředního kola.
V tomto roce se konala také přehlídka tanečních oborů. Okresního kola se organizačně ujala naše škola a přehlídka se uskutečnila v Městském divadle v Bílině. Do krajského kola postoupila choreografie P. Běláčové „Být či nebýt" v provedení dívek ze 4. ročníku II. stupně. Na jaře jsme se opět vrátili do kostela Na Újezdě, kde jsme realizovali koncert nazvaný „Nevážně". Program byl zaměřen na repertoár z oblasti swingu, popu a rocku. V rámci květnového zahájení lázeňské sezóny v Teplicích se v šanovské Mušli představili tři školní soubory: Pěvecký sbor, Komořinka a kapela Shock. Červnové závěrečné vystoupení tanečního a hudebního oboru nazvané „Step by Step", absolventský koncert a společný koncert Pěveckého sdružení Schola viva a Pěveckého sboru ZUŠ byly posledními akcemi školního roku. Posledně jmenovaná akce byla zároveň rozloučením se sbormistryní Mgr. Hyťhovou, pro níž byl vyučovací úvazek na naší škole již velmi časově zatěžující.

Díky finančním darům Severočeských dolů, a.s. (30000,- Kč) a příspěvku zřizovatele (10000,- Kč) na mimoškolní činnost jsme mohli uskutečnit soustředění žáků pěveckého sboru, krytí cestovních nákladů na cestu Komořinky do Vsetína a pořízení darů
a fotografií pro absolventy. Těch bylo neuvěřitelných 21.
Na období letních prázdnin byly naplánovány opravy topení vedoucí k odstranění letitých problémů s nedostatečnou teplotou
v některých třídách a lakování okenních rámů v celé škole.
Na základě úspěšně vykonaného přijímacího řízení byl na teplickou konzervatoř přijat v oboru zpěv žák Mgr. Černého.

Školní rok 2006/2007
Učitelský sbor: Kopa Jiří - hra na klávesové nástroje, trubku, ředitel školy
Bidrman Jiří - HN, sborový zpěv, hra na klavír
Běláčová Petra - taneční obor
Mgr. Černý Josef - dřevěné dechové nástroje, zpěv
Drážďanská Renata - taneční obor
Duchoslavová Veronika - zpěv
Ernst Tomáš - hra na kytaru
Hrabáková Olga - výtvarný obor ( do 4/2007 )
Koliha Jan - dřevěné dechové nástroje
Kopová Božena - hra na klavír
Olejár Matej - hra na klavír, keyboard
MgA. Pírová Eva - výtvarný obor ( od 5/2007 )
Šimková Eliška - hra na klavír, keyboard, PHV
Šmejkal Adam - hra na kytaru
Provozní zaměstnanci: Taptičová Alena - ekonomka, zástupkyně řed.
Sedláčková Marie - uklízečka
Šťastná Daniela - uklízečka

Úvodem je dobré podívat se na počet žáků. Celkový počet 233 se skládal ze 148 žáků HO, 47 TO a 38 žáků VO. Hlavním úkolem, na kterém byly zahájeny přípravné práce již v průběhu prázdnin, bylo zprovoznění vlastních školních webových stránek. To se podařilo splnit zhruba v polovině měsíce října.

Další ročník bílinských hudebních slavností Belinensis nám poskytl prostor pro prezentaci a navíc umožnil blíže se setkat s kapelou Neřež, klávesistou Ravenem a saxofonistou Ivanem Myslikovjanem. Součástí byl také křest DVD Belinensis, které obdrželi všichni účinkující, návštěvníci slavnostního večera a později také žáci škol. Také prostřednictvím tohoto DVD, přesněji medailónku o zušce, jsme mohli vstoupit hlouběji do povědomí veřejnosti. Podzimní společný koncert ZUŠ Bílina a Duchcov uskutečněný
v duchcovském kostele u rybníka Barbora byl zahájením pravidelného každoročního setkávání obou škol. Listopadový koncert žáků a učitelů v kostele Na Újezdě věnovaný Dni boje za svobodu a demokracii uvedl Mgr. Jan Ruml a jako host spoluúčinkoval bílinský pěvecký sbor Schola viva.

Jako každý rok byl adventní čas příležitostí pro koncertování v okolních městech. Letos dokonce až na vánočních trzích v Ústí nad Labem, kde vystoupila kapela EXIT ( dříve Shock ), která se pod vedením T. Ernsta věnuje rockové a populární hudbě. Vánoční vystoupení naší školy v Městském divadle se setkává pravidelně s velkým zájmem veřejnosti. Letošní, nazvaný „Vždyť jsou vánoce", byl ve znamení vážné, swingové i rockové hudby a finále patřilo taneční fantazii na muzikál Kočky, kterou připravila
uč. R. Drážďanská.

Nemoc žáků nám zhatila šanci pokusit se zabodovat na okresním kole soutěže ZUŠ v komorní hře dechových nástrojů. Školu tak prezentovalo jako jediné flétnové duo s umístěním na 3. místě své kategorie. V měsíci březnu jsme se stali hostiteli setkání výtvarných oborů ZUŠ Ústeckého a Libereckého kraje nazvaného „Výtvarný salón".
V rámci Dne učitelů byla „Za mimořádné zásluhy při výkonu povolání pedagoga" oceněna hejtmanem ústeckého kraje Jiřím Šulcem paní Božena Kopová, která v Bílině vyučuje již od školního roku 1996/1997. Nominována byla duchcovskou zuškou, kterou před lety vedla a dodnes na škole působí. Pedagogické činnosti se věnuje 52 let. Kapela EXIT, jejíž koncertní činnost se zdárně rozvíjí, vystoupila na květnovém bílinském jarmarku, koncem května v teplické Mušli při zahájení lázeňské sezóny a také při společném koncertu ZUŠ Bílina a Duchcov. Ten se uskutečnil opět v duchcovském kostele. Závěrečné červnové vystoupení tanečního a hudebního oboru konané opět v bílinském divadle nazvané „Jak se protančit do pohádky" překvapilo choreografickou fantazií na klasický balet Louskáček, kterou se svými žákyněmi nastudovala uč. P. Běláčová. Nadšení diváci shlédli skutečné baletní představení.

K nejaktivnějším souborům patřila kapela EXIT a Komořinka. Nově vzniklým souborem je saxofonové trio se zaměřením na swingovou hudbu. Škola připravila nebo se podílela na 31 akcích. Do nich nejsou započítány pravidelné třídní koncerty.
Finanční dary (Severočeské doly, a.s. a zřizovatel) nám umožnily připravit několik zajímavých akcí pro žáky. Výtvarný obor navštívil v předvánočním čase skanzen v Zubrnicích a při setkání s dobovou architekturou a starými řemesly jistě nalezl inspiraci pro svou další činnost. Pro žáky všech oborů bylo připraveno vystoupení duchcovského divadla „M", které k nám přijelo do školy
s představením „Staročeské vánoce".
O vánočních prázdninách shlédly žákyně tanečního oboru v Národním divadle balet Louskáček, který se stal inspirací pro výše zmíněné červnové vystoupení.
Každým rokem se věnujeme modernizaci zařízení a vybavení školy. Největším projektem školního roku byla rekonstrukce podlahy tanečního sálu, kterou zajistil zřizovatel.
Ke studiu na teplické konzervatoři v oboru hra na trubku byl přijat žák ze třídy řed. Jiřího Kopy.

Školní rok 2007/2008
Učitelský sbor: Kopa Jiří - hra na klávesové a žesťové nástroje, ředitel školy
Bidrman Jiří - HN, sborový zpěv, hra na klavír
Běláčová Petra - taneční obor
Mgr. Černý Josef - dřevěné dechové nástroje, zpěv
Duchoslavová Veronika - zpěv
Ernst Tomáš - hra na kytaru
Koliha Jan - dřevěné dechové nástroje
Kopová Božena - hra na klavír
Olejár Matej - hra na klavír
MgA. Pírová Eva - výtvarný obor
Šimková Eliška - hra na klavír
Šmejkal Adam - hra na kytaru
Provozní zaměstnanci: Taptičová Alena - ekonomka, zástupkyně řed.
Sedláčková Marie - uklízečka
Šťastná Daniela - uklízečka

 

Ve školním roce 2007/2008 vyučuje 12ti členný učitelský sbor celkem 223 žáků ( HO: 141, TO: 54, VO: 28 ). V rámci podzimního
V. ročníku Belinensis jsme měli příležitost ke společnému vystoupení s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným. Kapela EXIT, se kterou zazpíval Zdeněk Vřešťál ( skupina Neřež ), pak zajistila finále akce.
V rámci adventních koncertů jsme se po několika letech vrátili také do Měrunic. Pro bílinskou veřejnost jsme připravili vánoční vystoupení tanečního a hudebního oboru „Kampak to spěcháte, pastýřové". Při soutěžích ZUŠ ve hře na klavír se setkáváme
s velmi silnou konkurencí. Lépe se nám daří ve hře na kytaru. V okresním kole jsme získali 1x první místo s postupem, 1x první a 1x druhé místo v sólové hře a 1x první místo v komorní hře. V následném krajském kole jsme obsadili jedno první místo.

Vyvrcholením dlouholeté práce a zároveň jakousi tečkou bylo vystoupení školních kapel EXIT a THE OTHERS, obou pod vedením
T. Ernsta. Akce nazvaná „Poprvé a naposled" představila obě kapely, které jsou svým zaměřením velmi odlišné. Členové kapely EXIT odmaturovali a v naprosté většině odjedou za dalšími studii do zahraničí.
Také výtvarný obor se aktivně podílel na veřejné prezentaci. Nejdříve únorovým „Dnem otevřených dveří", později pozváním dětí
z bílinských školek do výtvarné dílny naší školy a také účastí na chomutovském „Výtvarném salónu" ZUŠ Ústeckého a Libereckého kraje. Učitelé hudebního oboru se vydali nejen do bílinských školek, aby v pořadech nazvaných „Dopoledne plné her a zpívání" bavili děti, ale zároveň zjišťovali jejich nadání pro umělecké disciplíny vyučované na naší škole. Závěrečné červnové vystoupení
v bílinském divadle patřilo výhradně tanečnímu oboru. Učitelka P. Běláčová se nechala inspirovat klasickým baletem „Labutí jezero"
a na pásmo hudby z tohoto baletu připravila vlastní stejnojmennou choreografii. V poměrně náročném představení prokázali tanečnice a tanečníci osvojení klasické techniky. Úspěchem tanečního oboru je také přijetí jedné žákyně a jednoho žáka k dalším středoškolským studiím na konzervatořích v Praze.

Nejsme určitě jedinou školou, která „bojuje" s neznalostí vhodného chování některých žáků a bohužel i rodičů při koncertech. Proto jsme realizovali projekt interních koncertů určených žákům 1. - 5. ročníku hudebních nauk. Vlastním příkladem přístupu učitelů ke koncertu jako slavnostní události, která vyžaduje mimo jiné také odpovídající oděv a vystupování, se snažíme ovlivnit naše žáky. V projektu jsme rozhodnuti pokračovat i v roce následujícím.
Také v tomto roce patří EXIT a Komořinka k tělesům, které školu nejčastěji prezentovaly na veřejnosti. Přes velkou péči o rozvoj pěveckého sboru se stále nepodařilo vytvořit umělecky i početně odpovídající soubor. Taneční obor často vystupoval jako host akcí pořádaných KC Kaskáda, sám také vyhledával účast na dalších mimoškolních vystoupeních. Škola připravila nebo se podílela na 41 koncertech a vystoupeních. Do nich nejsou započítány pravidelné třídní koncerty.
V rámci modernizace prostředí byla pozornost zaměřena na taneční sál. Zrekonstruovaná podlaha byla pokryta speciálním tanečním povrchem Artefol, přibyly okenní žaluzie a byl odstraněn léta nepoužívaný klavír. Největší finanční investicí pro hudební obor byla generální oprava klavíru v učebně č. 8.
Finanční dary v tomto roce poskytly škole Český porcelán Dubí a.s. a firma Jedlička.

Školní rok 2008/2009

Bidrman Jiří - HN, sborový zpěv, hra na klavír a klávesy, korepetice
Běláčová Petra - taneční obor
Mgr. Černý Josef - dřevěné dechové nástroje, zpěv
Duchoslavová Veronika - zpěv
Ernst Tomáš - hra na kytaru
Koliha Jan - dřevěné dechové nástroje
Olejár Matej - hra na klavír
MgA. Pírová Eva - výtvarný obor
Šimková Eliška - hra na klavír
Šmejkal Adam - hra na kytaru
Provozní zaměstnanci: Taptičová Alena - ekonomka, zástupkyně řed.
Sedláčková Marie - uklízečka
Šťastná Daniela - uklízečka

Ředitel školy:
Bc. Jiří Kopa - hra na klávesy a žesťové nástroje

První veřejnou koncertní prezentací přesahující rámec školy byla účast na VI. ročníku Belinensis dne 12.11. V rámci tohoto projektu mělo Saxofonové trio (uč. Černý, Koliha a žákyně Kliková) příležitost zahrát společně s vynikajícím saxofonistou Ivanem Myslikovjanem. V důstojných prostorách obřadní síně Městského úřadu v Bílině se dne 18.11. uskutečnil koncert žáků věnovaný Dni boje za svobodu a demokracii. Úvodní slovo přednesl radní Michal Mlej.

Rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí (29.11.) za účasti naší Komořinky se stalo prvním vystoupením času adventu. Hned následující den jsme opět po roce navštívili Měrunice, přesněji tamní kostel sv. Stanislava. Škola připravila zajímavý
a dobře provedený program. Mnoho posluchačů koncertu bylo z řad rodičů našich žáků, tedy prostory kostela byly zcela zaplněny.
Dne 11.12. se vydala Komořinka na vánoční trhy Arkadie do Teplic a následujícího dne vystoupila v duchcovském kostele u rybníka Barbora na adventním koncertu pořádaném náboženskou obcí CČSH v Duchcově. Technicky náročnějším projektem bylo vystoupení tanečního a hudebního oboru nazvané „Veselé vánoce a šťastný nový rok" konané 17.12. v Městském divadle v Bílině, jehož moderace se (jako vždy) ujali Veronika Duchoslavová a Adam Šmejkal. Vánoční koncert pro občany Lukova (18.12.) se již stal klasikou, na kterou se účinkující každoročně těší. Skutečnou tečkou za řadou předvánočních akcí se stal „Čtvrtý adventní koncert
v Teplicích" dne 21.12. Na něm společně vystoupily soubor Clarinet Society Petra Kašpara, Komořinka, Ivana Levicová, děti z MŠ Za Chlumem a Jiří Kopa jako hráč na klávesové nástroje.

Vstup do nového roku znamená přípravu na pololetní hodnocení a třídní koncerty.
V únoru se žáci pěvecké a dechové třídy (hra na zobc. a příčnou flétnu) zúčastnili okresních kol celostátní soutěže ZUŠ, která se konala v Teplicích a Duchcově. Žáci dosáhli umístění na 1. - 3. místech. Prvního místa s postupem do krajského kola ve hře na příčnou flétnu dosáhla Jana Wolframová ze třídy uč. J. Černého. Pořadatelem březnového okresního kola přehlídky tanečních oborů se opět stala naše škola.
V prostorách bílinského divadla se sešly zušky z Krupky, Teplic, Duchcova a Bíliny, aby soutěžily o postup do krajského kola. Za naši školu jsme dosáhli postupu ve dvou choreografiích. Dne 20.3. se v Teplicích uskutečnilo krajské kolo soutěže ve hře na příčnou flétnu, ve kterém se Jana Wolframová umístila na třetím místě ve své věkové kategorii. Ve stejném měsíci se dívky z TO zúčastnili soutěže o „Bořeňskou čarodějnici" a Krajské přehlídky dětských skupin scénického tanec v Ústí nad Labem. Na poslední březnový den jsme připravili „Jarní koncert učitelů a žáků", který se uskutečnil v sálu školy. První příležitost k soutěžnímu setkání měli hráči na klávesové nástroje 3. dubna v jirkovské zušce při přehlídce nazvané „Jirkovské klávesy". Školu reprezentovali žáci Marek Tuček a Ondřej Kvěch ze třídy uč. Elišky Šimkové.

Dne 17.5. jsme se opět sešli se ZUŠ Duchcov, abychom v prostorách duchcovského kostela u rybníka Barbora uspořádali další společný koncert. Měsíc květen byl vybrán pro absolventský koncert žáků školy i pro výstavu absolventů VO (26.05.). Výstava byla instalována v prostorách školy. Závěrečné vystoupení tanečního oboru pod názvem „Panenky tančí" se uskutečnilo v bílinském divadle 12.6. Choreografie vytvořená uč. Petrou Běláčovou byla inspirována baletem Coppélia.
K závěru roku patří postupové zkoušky, ale ještě dříve především zápisy nových žáků. Ty jsme uspořádali již v měsíci květnu, abychom měli větší přehled o celkových počtech žáků pro další školní rok.

Pozornost byla zaměřena také na obnovu zařízení a vybavení školy. Největší investiční akcí se stal nákup interaktivní tabule Smartboard určené pro učebnu hudební nauky. Nové podlahy s kvalitním linem ve třídách č. 7,8,9, a 14, provedené
v letních měsících jsou účelným řešením s ohledem na udržování čistoty i velkým přínosem pro zvýšení estetiky vnitřních prostor školy. Nejpozději v měsíci září přibude ještě v některých učebnách nový nábytek.
Již od jarních měsíců probíhaly přípravy na oslavy 80. výročí založení naší školy.
V měsíci červnu se uskutečnilo natáčení prezentačního DVD, v srpnu byly do tisku předány podklady pro vytvoření výročního almanachu. Oslavy vyvrcholí dne 3.10.2009 výstavou a koncertem. Na obou akcích slíbily aktivní účast všechny ZUŠ teplického regionu. Věřme, že se podaří vše zvládnout dle plánů.

Školní rok 2009/2010

Učitelský sbor:
Hudební obor:
Bidrman Jiří - HN, sborový zpěv, hra na klavír a klávesy, korepetice
Běláčová Petra - taneční obor
Mgr. Černý Josef - dřevěné dechové nástroje, zpěv
Duchoslavová Veronika - zpěv
Ernst Tomáš - hra na kytaru
Koliha Jan - dřevěné dechové nástroje
Olejár Matej - hra na klavír, klávesy
Šimková Eliška - hra na klavír
Šmejkal Adam - hra na kytaru
Taneční obor:
Petra Běláčová
Výtvarný obor:
Mgr. Igor Shykula (9-11/2009), Mgr. Miroslav Mužík
Provozní zaměstnanci: Taptičová Alena - ekonomka, zástupkyně řed.
Sedláčková Marie - uklízečka (do 12/2009)
Šťastná Daniela - uklízečka


Ředitel školy:
Bc. Jiří Kopa - hra na klávesy a žesťové nástroje

Počty žáků v jednotlivých oborech dle údajů ze statistiky podle stavu k 30.9.2009
Žáci celkem: 230 v přípravném a základním studiu
Studium pro dospělé: 5
HO: 155
TO: 55
VO: 20

 

Finále předešlého školního roku včetně obou prázdninových měsíců patřilo přípravě na 80. výročí školy. Jednalo se především
o zkompletování podkladů pro almanach, jeho přípravu pro tisk a provedení investičních akcí (podlahy ve vybraných učebnách) vedoucích ke zlepšení prostředí školy.

K velmi důležitým krokům patřilo získání finančních darů od firem, které jsou škole nakloněny. V měsíci září bylo vytisknuto 1000 almanachů, z nichž 500 kusů mělo jako přílohu DVD s prohlídkou školy a představením vyučovaných oborů. Veškerá pozornost se soustředila k sobotě 3.10.2009. Tento den byl zvolen k uskutečnění všech oslavných akcí. Mezi 11. a 13. hodinou byly prostory školy dostupné veřejnosti. Ve skutečně krásně esteticky upraveném koncertním sále školy se poté uskutečnilo setkání s pozvanými hosty z řad bývalých učitelů, ředitelů ZUŠ teplického okresu, ředitelek bílinských ZŠ a MŠ, zástupců města a přátel školy. Nechyběl tisk a regionální televize. Po úvodních proslovech ředitele Kopy, starosty města pana Horáčka, Mgr. Vašuta a krátkém hudebním předělu se rozproudila volná zábava. Domnívám se, že k pohodové atmosféře zásadně přispěl i velkoryse pojatý raut. Na tomto místě je nezbytné poděkovat ekonomce školy paní Taptičové, která plánovala a řídila přípravy na oslavy - od vylepšení prostředí školy, přes zajištění rautu až po finální finanční vyúčtování. Na 16. hodinu byla připravena vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ve výstavní síni U kostela. Na akci, kterou úvodním slovem zahájila předsedkyně výtvarné sekce krajské umělecké rady
a učitelka VO ZUŠ Teplice Mgr. Linhartová, se vystavenými pracemi spolupodílely ZUŠ Dubí, Duchcov a Teplice.
V tom čase již probíhala v bílinském Městském divadle zkouška na podvečerní Slavnostní koncert k 80. výročí založení hudební školy. V 17.30 hod. zazněla nejdříve intráda a následně svižná swingová skladba v podání příležitostného big bandu složeného
z učitelů a přátel školy. Potom se již rozběhl program, na kterém vystoupili žáci hudebního a tanečního oboru ZUŠ Dubí, Duchcov, Krupka, Teplice a samozřejmě také z naší školy. Myslím, že krásné kulaté výročí jsme oslavili důstojně.

Výročí školy byl věnován také 7. ročník bílinských hudebních slavností Belinensis, který se uskutečnil 14.10.2010 v bílinském městském divadle. Pro nás přinesl především příležitost setkat se, ale i společně si zahrát, s Jiřím Stivínem. Příležitostí
k setkání se s dalšími významnými osobnosti z hudební oblasti byl koncert věnovaný 20. výročí „sametové revoluce". Pěvecký sbor vystoupil společně s Janem Vodňanským a klavíristou Danielem Dobiášem. V rámci tohoto koncertu vystoupil také kytarový virtuóz Lubomír Brabec.
Advent byl tradičně ve znamení školních vystoupení v Bílině, Teplicích, Měrunicích a Lukově. Pod názvem „Vánoční dárek" se uskutečnil koncert tanečního oboru v Městském divadle 18.12.2010.

Vstup do nového roku znamená přípravu na pololetní hodnocení a třídní koncerty. Také druhá část školního roku přinesla pravidelné měsíční koncerty v sále školy. Velikonoční koncert jsme provedli v kostele sv. Petra a Pavla v Bílině 13.4.2010. Zajímavou výzvou byla nabídka KC Kaskáda k účasti na Májovém jarmarku, kdy jedna ze scén by patřila naší ZUŠce a pozvaným souborům
z okolních ZUŠek dle našeho výběru. Nakonec za naši školu zde účinkovalo Saxofonové trio a skupina EXIT II. Dále vystoupily soubory ze ZUŠ Teplice a Most. Učitel výtvarného oboru Mgr. Mužík připravil s manželkou Renatou - fotografkou a malířkou a se svými žáky výstavu nazvanou "Kolem sebe". Vernisáž se uskutečnila 12.5.2010 ve výstavní síni U kostela, ale práce byly vystaveny současně také v galerii Pod věží. Květen je pravidelně ve znamení zápisu žáků pro následující rok a zároveň také měsícem, kdy se uskutečňuje Koncert absolventů (25.5.2010). V tomto roce absolvovali jen čtyři žáci hudebního oboru a jedna absolventka tanečního oboru. Ta se veřejnosti představila v Městském divadle 11.6.2010 v rámci Koncertu tanečního oboru. Letos později než
v letech předchozích - až 17.6.2010 - jsme se sešli se ZUŠ Duchcov v prostorách duchcovského kostela CČSH u rybníka Barbora na dalším společném koncertu. Program obou škol byl více zaměřen na hudbu taneční a populární.
V měsíci červnu proběhly také postupové komisionální zkoušky žáků hudebního oboru a samozřejmě opět třídní koncerty.

V sobotu 3.7.2010, tedy již o prázdninách se uskutečnilo odhalení pamětní desky Gustava Waltera ( 1834-1910 ) na průčelí budovy školy. Akci připravilo občanské sdružení Bílina 2006 a Město Bílina. Při přípravách na tuto akci byl poprvé vysloven návrh, zda by naše škola byla ochotna přijmout jméno tohoto bílinského rodáka a sólisty Vídeňské státní opery.

Uplynulý rok patřil především oslavám výročí školy a zapojením se do kulturních akcí pořádaných městem. Do soutěží jsme výrazně nezasáhli.
V rámci taneční soutěže Bořeňská čarodějnice dosáhl podstatných ocenění taneční obor pod vedením uč. Petry Běláčové. Cenného vítězství dosáhla Bára Kubešová ze třídy uč. Veroniky Duchoslavové. Zvítězila v pěvecké soutěži "Staň se hvězdou Disney Channel".

Abychom vyhověli zájemcům o studium na škole, požádali jsme o navýšení kapacity z původních 235 na cílových 260 žáků. Na základě výjimky ( obyčejně je nutno žádat rok napřed ) nám bylo vyhověno a žádost byla schválena.

Školní rok 2010/2011

Složení pedagogického sboru:
Hudební obor:
oddělení klávesových nástrojů:
Eliška Šimková (také PHV)
Matej Olejár
Jiří Bidrman (také korepetice, pěvecký sbor a HN)
oddělení dechových nástrojů:
Mgr. Josef Černý ( také výuka sólového zpěvu)
Jan Koliha
oddělení strunných nástrojů:
Tomáš Ernst
Adam Šmejkal
oddělení pěvecké:
Veronika Duchoslavová
Taneční obor:
Petra Běláčová
Výtvarný obor:
Mgr. Miroslav Mužík
Provozní pracovníci:
Alena Taptičová - ekonomka, zástupkyně ředitele
Daniela Šťastná - uklízečka

Ředitel školy:
Bc. Jiří Kopa - hra na klávesy a žesťové nástroje

Počty žáků v jednotlivých oborech dle údajů ze statistiky podle stavu k 30.9.2010
Žáci celkem: 246 v přípravném a základním studiu
Studium pro dospělé: 4
HO: individuální a skupinová výuka 126, kolektivní 36
TO: 53
VO: 31

Do nového školního roku jsme vstoupili v nezměněném pracovním týmu a byl to nástup ostrý. V rámci oslav Dne horníků (11.9.) patřila opět jedna scéna přírodního amfiteátru lázní Kyselka naší ZUŠce a pozvaným souborům z lounské a litvínovské ZUŠ. Při této příležitosti vystoupily tři naše soubory - EXIT II, Komořinka a Saxofonové swingové trio. Ještě v září jsme měli příležitost k dalším dvěma prezentacím. Pěvecký sbor vystoupil při osmém ročníku Belinensis a saxofonové trio účinkovalo v dubských Tereziných lázních, kde své jubileum slavila ZUŠ Dubí.
V měsíci říjnu se uskutečnilo první Setkání u křídla, což byl projekt, na kterém se podílelo o.s. Bílina 2006 a naše škola. Jednalo se
o setkání se zajímavým mediálně známým hostem, s nímž rozmlouval Jan Beneš a ZUŠka připravila hudební předěly. Prvním hostem se stal redaktor ČT Vladimír Kořen. U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii připravujeme každým rokem slavnostní koncert. Tentokrát jsme využili příjemné prostředí obřadní síně Městského úřadu v Bílině.
Dalším hostem listopadového Setkání u křídla se stal Bedřich Ludvík, autor a režisér tv dokumentární trilogie Rozhlédni se člověče, Paměť stromů a Zpět k pramenům.

Advent je každým rokem příležitostí k několika koncertům v Bílině i okolí. Na pátek 10.12. připravily hudební a taneční obor společný koncert nazvaný Sněhová královna. V městském divadle se v první části představili žáci hudebního oboru
a následovalo baletní ztvárnění pohádky Sněhová královna v choreografii Petry Běláčové. Diváci si tak znovu připomněli příběh
o Gerdě, Kájovi a Ledové královně.
V rámci mnohaleté tradice vystoupila Komořinka v šanovské Mušli v rámci programu Vánoce s Arkádií a ihned dostala pozvání na příští rok. V Teplicích, konkrétně na Zámeckém náměstí jsme se v prosinci prezentovali ještě jednou. Bylo to v rámci doprovodného programu vánočních trhů pořádaných DK Teplice. Účinkovala Komořinka s Veronikou Duchoslavovou a Pěvecký sbor pod vedením Jiřího Bidrmana.
Ještě tentýž den odpoledne oba soubory vystoupily v prostorách bývalého bílinského pivovaru, kde Historický spolek města Bíliny připravil projekt nazvaný Betlém v časech dobrých i zlých. Posledním předvánočním koncertem je vždy akce pořádaná OÚ
v Lukově-Štěpánově. Tam se žáci těší vždy nejvíce, neboť je čeká úžasné občerstvení. I to je pro muzikanty velkou motivací.

Vstup do nového roku znamená přípravu na pololetní hodnocení a třídní koncerty. Zároveň se však přiblížila okresní kola celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír a kytaru. Dne 9.2. se v ZUŠ Teplice uskutečnila soutěž ve hře na klavír. Naši školu reprezentovala jen Natálie Svobodová ze třídy uč. Matěje Olejára, která se v O. kategorii umístila na 2. místě. Okresní kolo ve hře na kytaru se uskutečnilo v Bílině, v našem koncertním sále. A jak uspěli naši žáci? Lucie Martinovská ze třídy uč. Tomáše Ernsta soutěžící v kategorii Oa. získala 1. místo bez postupu, Pavlína Pokošová ze třídy uč. Adama Šmejkala soutěžící v VI. kategorii obdržela diplom za účast, Michal Čečrle ze třídy uč. Tomáše Ernsta získal 1. místo bez postupu v nejvyšší VIII. kategorii. V měsíci březnu se uskutečnila pěvecká soutěž pořádaná KC Kaskáda nazvaná Bořeňská čarodějnice. Druhé místo ve své kategorii získala Bára Kubešová. Při tanečním kole stejné soutěže jsme byli již úspěšnější. V jednotlivcích v kategorii klasika získaly 1. místa Maria
a Anna Fiala, 2. místo Nikola Petrlíková a 3. místo Tereza Líšková. V tzv. moderně pak 1. místo získala Dana Izerová. V kategorii kolektivů a moderny získal 3. místo 3. a 4. ročník I. stupně.

Pátek 29. dubna nám přinesl výjimečnou příležitost - zahrát si společně s Jaroslavem Svěceným. Stalo se tak v rámci koncertu ZUŠ Bílina a Jaroslava Svěceného, který pořádalo Město Bílina, KC Kaskáda a samozřejmě také naše škola. Již tehdy se začal plánovat podobný letní koncert, který se měl uskutečnit v srpnu ve Vídni. Obě akce souvisely s plánovaným přijetím jména Gustava Waltera do názvu školy. Velmi zajímavým projektem zaštítěným městem byl společný Koncert pěveckých sborů, který se konal v kostele
sv. Petra a Pavla ( 20.5. ). V programu spolu vystoupily PSSU Most, Schola Viva z Bíliny, školní pěvecký sbor a Komořinka. Tradice jsou hezké a mají se dodržovat. také proto jsme přijali pozvání na VII. společný koncert ZUŠ Duchcov a Bílina, který se 26.5. uskutečnil opět v kostele CČSH u rybníka Barbora v Duchcově. Po několikaleté odmlce jsme v květnu zajeli do Teplic, abychom vystoupili u příležitosti zahájení lázeňské sezóny. V šanovské Mušli vystoupila Komořinka, Saxofonové trio a skupina EXIT II.

A přiblížilo se finále školního roku, jehož druhé pololetí uteklo jako voda.
V městském divadle se sešli diváci, aby shlédli samostatné vystoupení tanečního oboru nazvané Cesta kolem světa. Jednotlivá čísla byla propojena vstupy osvědčené moderátorské dvojice Duchoslavová + Šmejkal. Hned v následujícím týdnu ( 21.6. ) se ve školním koncertním sále konal Absolventský koncert a výstava absolventských prací žáků výtvarného oboru. Červen jako vždy patřil třídním koncertům, ale tentokrát také poprvé zápisům do nově otevřeného oboru hra na bicí nástroje.
Měsíc srpen přinesl vyvrcholení několikaměsíčních příprav odjezdem 29.8. na slavnostní koncert do Vídně. Akci zaštítilo Město Bílina a organizačně pak KC Kaskáda. Za přípravou stál především radní Michal Mlej a partnerem za rakouskou stranu mu byl Wilfried Dessović, potomek Gustava Waltera. Od školy odjížděl autobus v 10 hodin a tentýž den jsme stihli večerní prohlídku centra Vídně. Dopoledne druhého dne patřilo prohlídce zámku Schönbrunn a odpoledne jsme se přesunuli do kostela Minoritenkirche. Tam se po zvukové zkoušce uskutečnil koncert, jehož první polovina patřila naší škole a ve druhé části vystoupil Jaroslav Svěcený. Že účinkující obstáli velmi dobře, to není jen mé hodnocení, ale i názor zástupců města. Jsem rád, že koncert byl úspěšnou tečkou za celým školním rokem.

Prázdninové měsíce opět patřily zlepšování prostředí školy. Uskutečnilo se malování, ale také pokládka linolea v učebně výtvarného oboru a č. 12. Vedlejší učebna č. 13 byla odhlučněna a opatřena novou podlahou za účelem přípravy výuky hry bicích nástrojů již v průběhu školního roku.


Školní rok 2011/2012

Složení pedagogického sboru:
Hudební obor:
oddělení klávesových nástrojů:
Eliška Šimková (také PHV)
Matej Olejár
Jiří Bidrman (také korepetice, pěvecký sbor a HN)
oddělení dechových nástrojů:
Mgr. Josef Černý ( také výuka sólového zpěvu)
Jan Koliha
oddělení strunných nástrojů:
Tomáš Ernst
Adam Šmejkal
oddělení pěvecké:
Veronika Duchoslavová
oddělení bicích nástrojů:
Filip Hisem 09/2011 - 1/2012
Libuše Šperková od 2/2012

Taneční obor:
Petra Běláčová

Výtvarný obor:
Mgr. Miroslav Mužík

Provozní pracovníci:
Alena Taptičová - ekonomka, zástupkyně ředitele
Daniela Šťastná - uklízečka

Ředitel školy:
Bc. Jiří Kopa - hra na klávesy a žesťové nástroje

Počty žáků v jednotlivých oborech dle údajů ze statistiky podle stavu k 30.9.2011
Žáci celkem: 251 v přípravném a základním studiu
Studium pro dospělé: 4
HO: individ. a skupinová výuka 128, kolektivní 39
TO: 51
VO: 33

S platností od měsíce října 2011 bylo škole schváleno používání čestného názvu Základní umělecká škola Gustava Waltera. Tento umělec se narodil v Bílině 11. února 1834. Byl operním pěvcem - tenoristou, který v průběhu tří dekád ztvárnil řadu hlavních rolí ve Vídeňské státní opeře, především v dílech Wolfganga Amadea Mozarta a Richarda Wagnera. Poté, co roku 1887 odešel do důchodu, pokračoval již pouze v recitálech, ve kterých uvedl mnoho premiér písní Johannese Brahmse a Antonína Dvořáka, například jeho Cikánské melodie. Přes dvacet let, od roku 1882, vyučoval na Vídeňské konzervatoři zpěvu. Zemřel ve Vídni
31. ledna 1910, kde je také pochován. Dva roky před smrtí mu bylo městem Bílina uděleno čestné občanství.

Výše uvedené počty žáků v jednotlivých oborech i celková naplněnost školy těsně pod maximální povolenou hranicí je potěšující. Pro žáky jsme připravili novinku - rozšíření výuky o hru na bicí. Ve finančních možnostech školy bylo sice zatím zahájení vyučování v rozsahu do pěti hodin, ale i tak jsme do prvního ročníku přijali sedm žáků. Nástup vyučujícího hry na bicí byl jedinou změnou ve složení pedagogického sboru.

V září a říjnu jsme se hudebně podíleli na slavnostních aktech města Bíliny. V prvním případě šlo o vystoupení v rámci instalace repliky kříže před kostelem Na Újezdě (9.9.) a dechový soubor pod vedením uč. Černého pak vystoupil v areálu Lázní Kyselka
v rámci oslav F.A.Reusse (11.10.). Listopadových událostí jsme vzpomněli společným koncertem s pěveckým sborem Schola Viva Bilinensis v prostorách výstavní síně U Kostela (16.11.).

V předvánočním čase jsme se podíleli na šesti koncertech v Bílině, Teplicích, Ohníči, Lukově. Samozřejmě jsme také připravili náš vánoční koncert hudebního a tanečního oboru nazvaný "První bílý sníh" uskutečněný v bílinském městském divadle (13.12.). Vánočně byl také laděn v pořadí již devátý ročník Belinensis, na kterém se podílely Komořinka, Pěvecký sbor a příležitostný školní dechový soubor, který spolu se skupinou Neřež doprovodil Komořinku.

Měsíce leden a únor jsou pravidelně věnovány třídním koncertům. V té době také vrcholila příprava pěveckého oboru na okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu, které se uskutečnilo 29.2.2012 v Teplicích. Umístění: Amálie Dobosi (0.kategorie) 1. místo, Julie Rothová (1.kategorie) 3. místo, Karolína Brezáková (II.kat.) 2. místo, Štěpánka Dlouhá (II.kat.) 3. místo, Tereza Práglová (VI.kat.) 2. místo. Bohužel, do krajského kola se postup nezdařil. Naopak se podařil ve hře na příčnou flétnu Janě Wolframové (VIII.kat.), která zvítězila ve své kategorii v okresním kole v Teplicích (2.3.). V krajském kole pak obsadila druhé místo. Také taneční obor se zúčastnil soutěžní přehlídky, kterou opět organizačně zajišťovala naše škola a okresní kolo se konalo v bílinském městském divadle (5.3.). Ze čtyř zúčastněných škol dosáhly největších úspěchů dívky ze ZUŠ Bílina pod vedením uč. P.Běláčové. Jedna choreografie získala přímý postup do kraje, další dvě návrh na postup (a následně postup do kraje) a jedna skladba obdržela ocenění za výběr hudby. Druhou úspěšnou školou avšak pouze s jedním návrhem na postup byla ZUŠ Teplice.

V měsíci březnu se uskutečnila pěvecká soutěž pořádaná KC Kaskáda nazvaná Bořeňská čarodějnice. Druhá místa ve své kategorii získaly Amálie Dobosi a Tereza Práglová. Při tanečním kole stejné soutěže (18.4.) jsme byli již úspěšnější.
V jednotlivcích v kategorii klasika získaly 1. místa Tereza Líšková a Kamila Pokorná za choreografii "Tanec dívek". V kategorii kolektivů a klasiky získala 1. místo choreografie "Obrázky" a v kategorii folklóru "Píšťalky". Všechna uvedená vystoupení získala také ocenění Bílinská čarodějnice 2012. Druhé místo pak získali v oblasti folklóru "Čmeláci".
Velice zajímavý projekt nazvaný DARK SIDE OF THE MOON s podtitulem F.Benešovský a přátelé hraji PINK FLOYD, který uspořádalo KC Kaskáda, se uskutečnil 23.3. na zimním stadionu. Žáci naší školy si tam zazpívali s kapelou jeden z velmi často hraných hitů, kde je psaný dětský sbor.

Duchcovská ZUŠ zorganizovala koncert nazvaný "Vítání jara", který se měl uskutečnit v krásné zámecké zahradě duchcovského zámku (6.5.). Pozvání přijaly ZUŠ Dubí, Teplice a naše škola. Koncert byl zaměřen převážně na moderní hudbu. Déšť přinutil pořadatele přesunout koncert do Valdštejnského sálu, a tak historický prostor se musel vyrovnat se zvukem bicích a elektrických kytar.
S nápadem na společný koncert klavírních tříd ZUŠ Louny a Bílina přišel uč. M.Olejár a pod názvem "Okouzleni klavírem" se první setkání uskutečnilo 30.5. v našem sále. Na koncertu vystoupilo 17 mladých klavíristů, přítomni byli jejich učitelé, ředitelka ZUŠ Louny a někteří rodiče. Bylo také domluveno, že příští rok se uskuteční setkání v lounské ZUŠ. První dny měsíce června byly ve znamení postupových zkoušek a také, dá se říci, již pravidelného účinkování žáků ze tříd uč. T.Ernsta a V. Duchoslavové v rámci Dne dětí v Lukově (9.6.).
V neděli 10.6. jsme vystoupili v klášterním kostele Nanebevzetí P. Marie v Oseku. Přes léto zde organizuje pravidelné koncerty Spolek přátel kláštera v Oseku. Myslím, že program byl zajímavý, ale mnoho diváků kostelní lavice nezaplnilo. V průběhu měsíce června se opět uskutečnily třídní koncerty. Svou velkou premiéru měla i třída bicích nástrojů. Pod vedením uč. L. Šperkové, která od měsíce února vystřídala F. Hisema, se za spolupráce se žáky dalších tříd hudebního oboru uskutečnil opravdu povedený koncert. Vyvrcholením školního roku a slavnostním okamžikem je absolventský koncert. Hudební obor pořádá svůj koncert pravidelně ve školním koncertním sále. Letos byl naplánován na 19.6., tedy o den dříve než společný koncert hudebního a tanečního oboru nazvaný "Stroj času aneb Po stopách života" uskutečněný opět v městském divadle. Tato akce byla zároveň příležitostí pro absolventské vystoupení dívek z tanečního oboru. Celkově absolvovalo 13 žáků základního studia hudebního oboru, 6 tanečního oboru a 1 žákyně hudebního oboru studia pro dospělé.

Celý školní rok byl ve znamení přípravy ŠVP. Pedagogický sbor se pravidelně scházel a tvořil jednotlivé kapitoly. Absolvovali jsme setkání se školiteli, i o prázdninách a v přípravném týdnu pokračovaly finální úpravy, aby mohl být program zveřejněn.

Letní prázdninové měsíce opět patřily zlepšování prostředí školy. Pokračovalo malování a natěračské práce. O prázdninách byl do opravy odvezen klavír ze třídy č.7. Prošel nezbytnou finančně i časově náročnou údržbou, která zaručí jeho řádné fungování na další desítky let.

 

Školní rok 2012/2013

Složení pedagogického sboru:
Hudební obor:
oddělení klávesových nástrojů:
Eliška Šimková (také PHV)
Matej Olejár
Jiří Bidrman (také korepetice, pěvecký sbor a HN)

oddělení dechových nástrojů:
Mgr. Josef Černý ( také výuka sólového zpěvu)
Bc. Zuzana Čajková

oddělení strunných nástrojů:
Tomáš Ernst
Adam Šmejkal

oddělení pěvecké:
Veronika Duchoslavová

oddělení bicích nástrojů:
Libuše Šperková

HN
Mgr. Alena Hyťhová ( březen - červen zástup za nemocného uč. Bidrmana )

Taneční obor:
Petra Běláčová

Výtvarný obor:
Mgr. Miroslav Mužík

Provozní pracovníci:
Alena Taptičová – ekonomka, zástupkyně ředitele
Daniela Šťastná – uklízečka

Ředitel školy:
Bc. Jiří Kopa – hra na klávesy a žesťové nástroje

Počty žáků v jednotlivých oborech dle údajů ze statistiky podle stavu
k 30.9.2012

Žáci celkem: 234 v přípravném a základním studiu
Studium pro dospělé: 5
HO: individ. a skupinová výuka 130, kolektivní 32
TO: 39
VO: 33

Podzimní statistika ukázala nižší stav žáků. Nejzřetelnější pokles nastal
v tanečním oboru.

Tento školní rok přinesl platnost ŠVP, podle něhož studovaly přípravné ročníky, první ročníky obou stupňů a přípravné studium stupně druhého. Samozřejmě se částečně projevila nechuť některých žáků k nově zařazeným předmětům, kterými byl sborový zpěv a seminář.

Prvním podzimním a zároveň slavnostním vystoupením byl Koncert žáků a učitelů věnovaný Dni boje za svobodu a demokracii ( 15.11. ), který zahájila úvodním slovem herečka a kandidátka na prezidentku paní Táňa Fischerová.

Prosinec je pro ZUŠku pravidelně měsícem řady účinkování v Bílině i okolí. První adventní koncert jsme uspořádali pro obec Měrunice ( 1.12. ) v kostele sv. Stanislava. Koncert, který si vzala na starosti paní uč. Šperková měl jednu výraznou odlišnost od ročníků minulých. Byl téměř akustický, tedy bez dodatečného ozvučování. Návštěvníci mohli nejen poslouchat hudbu, ale dokonce shlédli jedno číslo baletní. Komořinka pod vedením uč. V. Duchoslavové již tradičně spoluúčinkovala na teplických Vánocích
s Arkádií ( 13.12. ), následující den se představila v Duchcově v programu pro Vězeňskou službu ČR - Vazební věznici Teplice. Dalším tradičním místem k účinkování Komořinky jsou vánoční trhy na Zámeckém náměstí v Teplicích ( 15.12. ). Ještě stejný den odpoledne vystoupila Komořinka a školní pěvecký sbor v kostele sv. Petra a Pavla a v prostorách bývalého pivovaru, kde Historický spolek města Bíliny pořádal vánočně laděný program "Betlém v časech dobrých i zlých". Dívky z Komořinky si v dalších dnech ještě zazpívaly v Křemýži a Štěpánově. Ovšem neúčinkovali jsme jen pro jiné subjekty. Taneční a hudební obor se bílinské veřejnosti představily v městském divadle ve vánočním programu nazvaném "Stalo se 12.12.2012" ( 12.12. ).

Měsíce leden a únor jsou pravidelně věnovány třídním koncertům. V té době také vrcholila příprava na okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klávesy, které se uskutečnilo 19.2.2013 v Teplicích. Umístění: Filip Kvěch (2.kategorie), Hana Ztratilová (4.kategorie) ze třídy řed. J.Kopy a Marek Tuček (6.kategorie) ze třídy uč. E. Šimkové získali první místa s postupem do kola krajského. To se uskutečnilo 8.3.2013 v Jirkově. Tam Filip Kvěch a Hana Ztratilová i Marek Tuček získali 1. místa, ovšem bez dalšího postupu.

V měsíci březnu se uskutečnila pěvecká soutěž pořádaná KC Kaskáda nazvaná Bořeňská čarodějnice 2013 a o měsíc později také stejnojmenná taneční soutěž. V té, v kategorii jednotlivců, získala první místo Tereza Izerová, druhé místo Dana Izerová
a v kolektivech 2. místo 3. - 6. ročník.

Duchcovská ZUŠ připravila na neděli 12.5. druhý ročník projektu nazvaného "Vítání jara". Stejně jako v roce předchozím se měl uskutečnit v krásné zámecké zahradě duchcovského zámku. A stejně jako v roce předchozím byl z důvodu deště přesunout do Valdštejnského sálu. Koncertu se zúčastnily všechny ZUŠ teplického okresu.

Svůj druhý ročník měl i projekt vzniklý z nápadu uč. M. Olejára nazvaný "Okouzleni klavírem". Jedná se o koncertní setkání žáků klavírních tříd ZUŠ Bílina a Louny, které se tentokrát uskutečnilo v Lounech ( 30.5. ) a bylo zakončeno velkolepým rautem.

První dny měsíce června byly ve znamení postupových zkoušek. Pod názvem "Haló, léto, haló" se uskutečnil koncert tanečního oboru v městském divadle ( 10.6. ). Novým počinem byl "Koncert v proluce" ( 14.6. ). Jednalo se o téměř dvouhodinové vystoupení hudebního oboru venku, v proluce vedle školy. Představily se zde soubory hrající klasickou hudbu, svou premiéru měl band pod vedením uč. Z. Čajkové a o závěr se postaral značně "vyhrátý" a skutečně výborný EXIT. Škoda, že v Bílině není přírodní scéna se zázemím pro posluchače, kde by se koncerty takového charakteru v létě mohly konat. Druhá polovina června patřila tradičně třídním koncertům.

Po zkušenostech z let minulých žádáme přihlášky na další školní rok od stávajících žáků, kteří mají zájem o studium i v dalším roce, do konce dubna. V měsíci květnu pak vypisujeme zápisy na volná místa. Uchazečů o studium pro rok 2013/2014 - především hudebního oboru - se dostavilo poměrně hodně. A většina uspěla u talentové zkoušky velmi dobře.

Celý rok byl ve znamení zvykání si na ŠVP a na konci školního roku již bylo patrné, které změny bude nutné provést na další školní rok.

Jedinou změnou, která se uskutečnila ve složení pedagogického sboru v průběhu roku, byl příchod Mgr. A. Hyťhové, která nastoupila od března jako zástup za dlouhodobě nemocného uč. J. Bidrmana a ujala se výuky hudebních nauk. Mgr. Hyťhová - nyní důchodkyně - již v předchozích letech na škole působila a toto řešení bylo ideální.

 

Školní rok 2013/2014

Složení pedagogického sboru:
Hudební obor:

oddělení klávesových nástrojů:
Eliška Šimková (také PHV)
BcA. Matej Olejár
Jiří Bidrman (také korepetice, pěvecký sbor a HN)

oddělení dechových nástrojů:
Mgr. Josef Černý ( také výuka sólového zpěvu)
Bc. Zbyněk Prokop, DiS

oddělení strunných nástrojů:
Tomáš Ernst
Adam Šmejkal, DiS

oddělení pěvecké:
Veronika Duchoslavová

oddělení bicích nástrojů:
Libuše Šperková

HN
Mgr. Alena Hyťhová ( září - říjen zástup za nemocného uč. Bidrmana )

Taneční obor:
Petra Běláčová

Výtvarný obor:
Mgr. Miroslav Mužík

Provozní pracovníci:
Alena Taptičová – ekonomka, zástupkyně ředitele
Daniela Šťastná – uklízečka

Ředitel školy:
Bc. Jiří Kopa – hra na klávesy a žesťové nástroje

Počty žáků v jednotlivých oborech dle údajů ze statistiky podle stavu
k 30.9.2013

Žáci celkem: 241 v přípravném a základním studiu
Studium pro dospělé: 4
HO: individ. a skupinová výuka 157, kolektivní 7
TO: 44
VO: 33

Je potěšitelné, že podzimní výkonová statistika potvrdila vyšší naplněnost školy ve srovnání s rokem předchozím. Od září byly do studia dle ŠVP již zařazeny prvé i druhé ročníky. Autoři tohoto programu zároveň provedli drobné korektury v obsahu vyplývající
z ročních zkušeností. Například jsme rozšířili nabídku tanečního oboru o výuku mažoretek. V pedagogickém sboru nahradil paní uč. Čajkovou pan uč. Prokop, který vyučuje hru na saxofon a povede školní band.

Také v tomto roce se dále rozvíjí spolupráce s městskou knihovnou. Žáci i učitelé se podílejí na hudebních vstupech v pořadech „Čaj o páté“, což jsou besedy se zajímavými lidmi.

Koncert žáků a učitelů věnovaný Dni vzniku samostatného československého státu (24.10.), byl prvním podzimním koncertem.

Velmi podstatnou událostí pro školu bylo vytvoření původního pohádkového muzikálu „Kam chodí slunce spát“ autorů Lenky Kvěchové Výborné (libreto) a Jiřího Kopy (hudba). V září byl vytvořen širší tým učitelů, kteří souhlasili se zapojením do projektu. Následně proběhla dvě kola konkurzů na jednotlivé role. Prostor tak dostali žáci školy i děti „zvenku“. Celý projekt vyžadoval finanční zajištění. Ve svém počátku byl podpořen zásadním darem Skupiny ČEZ, a.s. Nejdříve jednou týdně, následně
i třikrát za týden se konaly zkoušky, které režisérsky vedla Lenka Kvěchová a organizačně pomáhali uč. Jiří Bidrman, Eliška Šimková a Veronika Duchoslavová. Muzikál vyžadoval také pohybovou složku. Tu se svými žáky zajistila Petra Běláčová, učitelka tanečního oboru. Samozřejmě, toto bylo navíc a učitelé věnovali projektu svůj volný večerní čas. A s nimi dětští herci a jejich rodiče.

Dne 26.11. se uskutečnil jubilejní ročník bílinských hudebních slavností Belinensis. ZUŠka se tentokrát podílela na programu vystoupením žáků třídy hry na bicí nástroje, účinkováním pěveckého sboru samostatně i s paní Marií Rottrovou
a v jedné skladbě vystoupila dechová sekce naší školy spolu s kapelou Neřež. Svou premiéru zde měla i jedna písnička
z připravovaného muzikálu „Kam chodí slunce spát“. Hudební slavnosti mají pro děti především přínos v setkání s profesionálními hudebníky, se známými osobnostmi. V tom, že mohou poznat, že jsou to normální lidé, většinou velmi příjemní.

Advent pravidelně přináší řadu příležitostí k prezentaci našich žáků. Již 30.11. vystoupily na Mírovém náměstí v Bílině Komořinka a Pěvecký sbor při příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Oba soubory následně účinkovaly v programu Historického spolku města Bíliny nazvaném „Betlém v dobách zlých i dobrých“ (14.12.). Jako každý rok (kolikátý v pořadí již? ) spoluúčinkovala Komořinka také v Teplicích na „Vánocích s Arkádií“ a při příležitosti „Vánočních trhů na Zámeckém náměstí“. A samozřejmě nechyběly ani koncerty v Měrunicích, Ohníči a Lukově.

Škola pravidelně pořádá svůj vánoční koncert, který se uskutečňuje v bílinském městském divadle. Letos nesl název „Filmové vánoce“ (17.12.) a podstatnou část programu zajistil taneční obor.

Do celostátních soutěží ZUŠ jsme v tomto roce příliš nezasáhli. Pouze v okresním kole v oboru hra na klavír (Teplice 28.2.) nás reprezentoval Daniel Dančo ze třídy uč. Matěje Olejára. Získal ve své kategorii 1. místo bez postupu do krajského kola.

Výtvarný obor se zúčastnil přehlídky VO ZUŠ Ústeckého kraje. Vystaveno bylo deset prací. V další výtvarné soutěži nazvané „Džungle“ organizované Galerií výtvarného umění v Mostě získala Karolína Brezáková 2. místo. Celkem se tohoto projektu zúčastnilo 18 žáků v první kategorii a 6 v kategorii druhé. V měsíci dubnu se žáci prezentovali ještě v rámci soutěžní přehlídky na téma „Ptačí hnízdo“. V děkanském kostele v Mostě bylo vystaveno 21 jejich prací. Posláním školy je také připravovat žáky ke studiu na středních školách uměleckého zaměření. Na základě výsledku talentové zkoušky byl přijat ke studiu střední odborné školy
v oboru „grafický design“ žák výtvarného oboru Jakub Hilscher.

Učitelé hudebního oboru vystoupili při dubnovém koncertu (24.4.) konaném v sále školy. Je potěšitelné, že se posluchačům představili všichni pedagogové.

K dalším již tradičním akcím patří „Vítání jara“, společný koncert ZUŠ Duchcov, Bílina, Dubí, Teplice a Krupka, který organizačně zajišťuje duchcovská ZUŠka. Třetí ročník se konal (18.5.) v sále Kulturního centra v Duchcově. Bylo dobře, že zámecké prostředí dvou ročníků minulých bylo vyměněno za tento sál. Z pódia se na posluchače hrnula lavina decibelů kapel i sólových bubeníků. Celý koncert byl zaměřen především na moderní hudbu.

Dne 27.5. se uskutečnila premiéra muzikálu „Kam chodí slunce spát“. Nejdříve dopolední představení pro několik tříd bílinských škol a následně podvečerní slavnostní premiéra pro veřejnost a pozvané hosty. Svůj křest mělo i CD „Kam chodí slunce spát“, což je muzikál převedený do audio pohádky s písničkami z představení. Do několika vět se ani nedá shrnout dlouhá cesta od vzniku prvních textů libreta, nahrání hudebních základů písniček, přes nazpívání písniček v mosteckém studiu Ponte Records, příprav kostýmů a hlavně nekonečné řady zkoušek. Nebýt nadšení Lenky Kvěchové Výborné, která stála i za návrhem kulis a kostýmů,
a nadšení všech ostatních zúčastněných, nedošel by tento projekt zdárného a hlavně úspěšného završení. Ovšem nadšení bez finančního zajištění by bylo nedostačující. Projekt s rozpočtem 210 000,- Kč zaštítili ČEZ, a.s., Město Bílina, Ústecký kraj, H.P.M. Servis, s.r.o., Firma Stanislav Tejček – Elektroservis, Mgr. René Štěpánek a Český porcelán Dubí. Samozřejmě, že muzikál musí žít dál a na podzim následujícího roku jsme připraveni pokračovat v představeních. „Dlužíme“ je bílinským školám a rozjednáno je také vystoupení pro MŠ v Duchcově.

V pořadí již třetí ročník měl i projekt nazvaný "Okouzleni klavírem". Jedná se o koncertní setkání žáků klavírních tříd ZUŠ Bílina a Louny. Tentokrát setkání proběhlo v naší škole a zúčastnily se jej jako hosté také ZUŠ Litvínov a Jirkov (28.5.). Samozřejmě, že i na tuto akci bylo nezbytné zajistit prostředky na občerstvení
a ocenění účinkujících.

Následující den (29.5.) byl slavnostním dnem pro absolventy hudebního oboru základního studia 1. a 2. stupně, neboť v sále školy se uskutečnil absolventský koncert.

Na premiéru z předchozího roku, kterou byl koncert venku v prostoru mezi školou a restaurací, jsme navázali koncertem souborů nazvaným „Koncert v proluce“ (12.6.). Pro posluchače, kteří seděli v přilehlé předzahrádce i pro náhodné kolemjdoucí, jsme připravili opět dvouhodinový program. Na úvod zahrál Band pod vedením
uč. Z. Prokopa, představil se Pěvecký sbor, sólistky z pěvecké třídy uč. V. Duchoslavové, bubeníci ze třídy uč. L. Šperkové zahráli sólově i v souboru. Akci moderoval uč. A. Šmejkal. Ten také v kytarovém duu se svým žákem zahrál a zazpíval několik folkových písniček. Závěrečný blok patřil skupině EXIT pod vedením uč. T. Ernsta, který se opět staral o zvuk, neboť i přes náročnost venkovního ozvučení jsme nechtěli najímat zvukaře s ozvučovacím aparátem.

Na den následující (13.6.) jsme připravili koncert tanečního oboru „Baletní miniatury“. Jako vždy se konal v bílinském městském divadle. V průběhu měsíce června již tradičně probíhaly třídní koncerty.

Ukončená podpora PC s prostředím Windows XP nás donutila investovat prostředky do modernizace počítačů. Druhou podstatnou akcí byla modernizace související se zabezpečením prostor školy. Čas letních prázdnin byl pak věnován malování školy, rekonstrukci svítidel ve sborovně a dalším drobnějším obnovám zařízení.

 

Školní rok 2014/2015

Složení pedagogického sboru:

Hudební obor:

oddělení klávesových nástrojů:
Eliška Šimková (také PHV)
BcA. Matej Olejár
Jiří Bidrman (také korepetice, pěvecký sbor a HN)

oddělení dechových nástrojů:
Mgr. Josef Černý (také výuka sólového zpěvu)
Bc. Zbyněk Prokop, DiS
Anna Vávrová (zástup po dobu nemoci J.Černého)

oddělení strunných nástrojů:
Tomáš Ernst
Adam Šmejkal, DiS

oddělení pěvecké:
Veronika Duchoslavová

oddělení bicích nástrojů:
Libuše Šperková

Taneční obor:
Petra Běláčová
Dana Izerová (zástup za uč. Běláčovou po odchodu na MD)

Výtvarný obor:
Mgr. Miroslav Mužík

Provozní pracovníci:
Alena Taptičová – ekonomka, zástupkyně ředitele
Daniela Šťastná – uklízečka

Ředitel školy:
Bc. Jiří Kopa – hra na klávesy a žesťové nástroje

Počty žáků v jednotlivých oborech dle údajů ze statistiky podle stavu
k 30.9.2014
Žáci celkem: 240 v přípravném a základním studiu
Studium pro dospělé: 1
HO: individuální a skupinová výuka 154, kolektivní 13
TO: 35
VO: 32
LDO: 6

Školní rok jsme zahájili ve stejném složení všech pracovníků. V listopadu a prosinci po dobu pracovní neschopnosti pana
uč. Černého nám s výukou dechových nástrojů vypomohla studentka 6. ročníku konzervatoře Anna Vávrová.

Dle výkonové statistiky k 30. září jsme zaznamenali citelný úbytek žáků tanečního oboru. Ten následně pokračoval i v průběhu roku. Naopak poprvé v historii školy byla zahájena výuka literárně-dramatického oboru. Otevřen byl první ročník
1. stupně, do kterého nastoupilo šest žáků.

Koncem září se uskutečnil XI. ročník Belinensis, který školnímu pěveckému sboru umožnil zazpívat si s Miro Žbirkou jeho hit Múr našich lások. Členové instrumentálního souboru, který vede pan uč. Zbyněk Prokop, měli příležitost zahrát si dvě skladby se swingovým orchestrem Stainless Swingers. Ten byl doprovodným tělesem pro řadu pravidelných hostů programu ( P. Senič,
J. Štágr, F. Benešovský,…).

Pohádkový muzikál „Kam chodí slunce spát“ autorů Lenky Kvěchové Výborné (libreto) a Jiřího Kopy (hudba), který měl svou premiéru v předchozím školním roce, byl ještě jednou předveden žákům bílinských škol a při odpoledním představení veřejnosti (Městské divadlo v Bílině 23.10.2014). V listopadu jsme muzikál zahráli v duchcovském kině pro žáky tamních ZŠ. Ve stejném měsíci se konal tradiční Koncert žáků a učitelů věnovaný Dni boje za svobodu a demokracii.

Podzim se vždy velmi rychle přehoupne do adventního času, který je pro nás ve znamení mnoha vystoupení. Prvním je pravidelně účast při Rozsvícení vánočního stromu na bílinském náměstí, následuje (také pravidelně) Vánoční koncert v Měrunicích, Vánoce
s Arkádií, Vánoční trhy na Zámeckém náměstí v Teplicích, účast v rámci akce Historického spolku města Bíliny „Betlém v časech dobrých i zlých“. Vloni přibylo ještě zpívání v Ohníči a tečkou před vánocemi bylo – jako už spoustu let – vystoupení pro OÚ
v Lukově. Samozřejmě nemohl chybět ani náš vlastní koncert, který se pravidelně koná v Městském divadle. Tentokrát nesl název „Vánoce trochu jinak“ a opět se prezentoval především taneční obor.

Literárně-dramatický obor připravil na leden svou premiéru „Tajemství vánočního příběhu“. Představení bylo 9. ledna 2015 hráno pro žáky 1. stupně bílinských ZŠ v bílinském divadle a následující den v sále školy pro veřejnost.

Leden a únor jsou časem třídních koncertů a také finálních příprav na okresní kola soutěží ZUŠ. To první v sólovém zpěvu se konalo v Teplicích 26.2.2015. Jana Bučinská (kat. 0.) získala 1. místo s postupem, Julie Emingerová (kat. II.) 3. místo
a Karolína Brezáková (kat. V.) také 1. místo s postupem. Tedy značný úspěch pěvecké třídy, kterou vede uč. Veronika Duchoslavová.

Úspěšní byli také hráči na bicí Tereza Lehká a Ondřej Kvěch, kteří se zúčastnili okresního kola soutěže ve hře na bicí v Teplicích 27.2.2015 a oba postoupili do krajského kola. Pro naši školu byla účast v soutěži historickou premiérou, neboť oddělení hry na bicí existuje teprve čtyři roky.

Krajské kolo pěvecké soutěže proběhlo v Ústí nad Labem 17.3.2015. Jana Bučinská získala 1. místo bez postupu a Karolína Brezáková místo druhé. Bicisté měli své krajské kolo v Chomutově. Tereza Lehká i Ondřej Kvěch vybojovali 2. místa.

Okresní kolo přehlídky tanečního oboru se tentokrát na přání krajské metodičky neuskutečnilo v Bílině, ale z organizačních důvodů v Ústí nad Labem. Do kola krajského postoupily dívky ze třídy uč. Petry Běláčové s choreografií „Souznění“. Ocenění za využití rekvizit pak v okresním kole získala choreografie „Co se děje na obloze“.

Další premiéru si literárně-dramatický obor připravil na duben. Žáci 2. stupně bílinských ZŠ shlédli 10.4. v městském divadle představení „Pašijový příběh – Poslední cesta“. Následující den mělo představení reprízu pro veřejnost v sále školy.

Tradicí je pořádání Jarního koncertu učitelů a žáků (16.4.) v sále školy, stejně tak účast v projektu „Vítání jara“. Jedná se o společný koncert ZUŠ teplického okresu, který se každoročně koná v Duchcově (letos 17.5.). Program je vždy zaměřený především na popovou a rockovou hudbu, které prostředí Valdštejnského sálu duchcovského zámku nesvědčí. A naopak.

Výtvarný obor se průběžně zúčastňuje různých soutěží v rámci regionu a kraje. Úspěšnou se stala Karolína Brezáková, která vyhrála výtvarnou soutěž Máj v Máji a získala jako ocenění tablet.

Květen bývá ve znamení příprav na absolventský koncert, na závěrečný koncert a na třídní koncerty. Samozřejmě také na postupové zkoušky.

Zřizovatelem jsme byli požádáni o zajištění kulturního programu v rámci 1. farmářských trhů na Mírovém náměstí (27.5.). Pódium
a ozvučení zajistilo KC Kaskáda, což velmi pomohlo. V programu vystoupil školní pěvecký sbor, Komořinka, Vinyl Band a EXIT.
V podvečer se konal Absolventský koncert v sále školy. V tomto roce absolvovali první tři absolventi studia hry na bicí nástroje: Vojtěch Vlček, Dominik Nedved a Ondřej Kvěch. Program doplnili klavíristky – absolventky 1. stupně základního studia Valerie Vondráčková a Kateřina Vršecká, absolvent 2. stupně studia Zdeněk Bartko a hráč na keyboard absolvent 1. stupně Filip Kvěch.

Po delší době jsme přijali pozvání k účinkováni při Zahájení lázeňské sezóny. V šanovské Mušli (31.5.) velmi dobře zahrál instrumentální soubor Vinyl Band a následně Komořinka, tentokrát bohužel bez vedoucí V. Duchoslavové, která byla několik týdnů v pracovní neschopnosti.

V červnu (4.6.) se v Městském divadle při společném koncertě prezentovaly taneční a literárně dramatický obor. Dívky z tanečního oboru vystupovaly pod vedením Dany Izerové, která od dubna zastoupila uč. Petru Běláčovou. Druhá půlka koncertu patřila představení žáků LDO nazvanému „Brouček“.

Původně bílinský projekt „Okouzleni klavírem“ v tomto roce nazvaný jako 1. ročník nesoutěžního festivalu klavírní hry se konal
v Lounech (6.6.) a byl začleněn do většího projektu nazvaného Husovy Louny 2015. Přehlídky se opět v hojném počtu zúčastnili žáci klavírních tříd naší školy.

Zápisy jsme tentokrát vyhlásili v rámci hudebního oboru jen na vybrané nástroje. Naší snahou je početně posílit především dechové oddělení. Úspěchem tohoto oddělení je přijetí flétnistky Anny Seifertové ze třídy uč. Josefa Černého ke studiu Konzervatoře v Teplicích.

Přes léto se uskutečnily malířské práce v tanečním sále a úplná výměna nábytku včetně kuchyňské linky ve sborovně. Ta je nyní zařízena funkčně a moderně, zvýšila se zásadně estetická úroveň místnosti, do níž je možné pozvat k jednání rodiče
i např. obchodní partnery. Plánované opravy okenních rámů, na které nám byly zřizovatelem přiděleny finanční prostředky se neuskutečnily. Důvodem je možnost získání prostředků z jiných fondů na výměnu rámů v celé budově. Do jaké míry bude projekt zřizovatele úspěšný, uvidíme v dalším roce.

 

Školní rok 2015/2016

Složení pedagogického sboru:

Hudební obor:

oddělení klávesových nástrojů:
Eliška Šimková (také PHV)
Jiří Bidrman (také korepetice, pěvecký sbor a HN)
Noemi Koblischková

oddělení dechových nástrojů:
Mgr. Josef Černý (také výuka sólového zpěvu)
Bc. Zbyněk Prokop, DiS

oddělení strunných nástrojů:
Tomáš Ernst
Adam Šmejkal, DiS

oddělení pěvecké:
Veronika Duchoslavová

oddělení bicích nástrojů:
Libuše Šperková

Taneční obor:
Marie Dobiášová, DiS
Petra Běláčová (tč. na rodičovské dovolené)

Výtvarný obor:
Mgr. Miroslav Mužík

Literárně-dramatický obor:
Adam Šmejkal, DiS

Provozní pracovníci:
Alena Taptičová – ekonomka, zástupkyně ředitele
Daniela Šťastná – uklízečka

Ředitel školy:
Bc. Jiří Kopa – hra na klávesy a žesťové nástroje

Počty žáků v jednotlivých oborech dle údajů ze statistiky podle stavu
k 30.9.2015
Žáci celkem: 238 v přípravném a základním studiu
Studium pro dospělé: 0
HO: individuální a skupinová výuka 149, kolektivní 17
TO: 32
VO: 28
LDO: 12

Nový školní rok přinesl dvě změny ve složení pedagogického sboru. Klavírní třídu pana uč. Olejára, který na základě výsledku výběrového řízení odešel na jinou školu, převzala studentka 6. ročníku teplické konzervatoře Noemi Koblischková. Taneční obor vede absolventka taneční konzervatoře Marie Dobiášová. Počet žáků zůstal prakticky nezměněn proti předcházejícímu roku. Literárně-dramatický obor zahájil druhý rok výuky s počtem 12 žáků (4 v prvním a 8 ve druhém ročníku).

Trvale nízký zájem uchazečů o studium hry na dechové nástroje přivedl vyučující dechového oboru k nápadu uspořádat ukázkové koncerty pro žáky pátých tříd bílinských ZŠ v sále naší školy (21.9). Pan uč. Černý předvedl žákům repliku nástroje s názvem duduk, zahrál i na další dřevěné nástroje. Na koncertě se podílel i saxofonista uč. Z. Prokop se školním instrumentálním souborem. Na základě koncertu se přihlásili do ZUŠ čtyři žáci, z nichž v dalším studiu vytrvali tři. Opakovaně se potvrzuje, že budeme muset najít jiné, více účinné metody, jak oslovit veřejnost a získávat talentované děti ke studiu.

Dni vzniku samostatného československého státu byl věnován koncert učitelů a žáků (sál školy 20.10.). Fakt, že v programu vystoupil i pěvecký sbor, způsobil zaplnění koncertního sálu do posledního místa.

Rozsvícením vánočního stromu na Mírovém náměstí v Bílině jsme vstoupili do období adventu. V rámci akce účinkovaly Komořinka a Pěvecký sbor. Hned v následující den jsme uspořádali koncert v Měrunicích. Sestavení programu se opět jako v letech předchozích chopila uč. Libuše Šperková.

Do německých měst Frauenstein a Dippoldiswalde se v neděli 6.12. vydala Komořinka, aby zde vystoupila v rámci adventních trhů. Úhradu veškerých nákladů zajistila německá strana. Vystoupení se líbilo a obdrželi jsme příslib dalších pozvání. Tradicí se stala účast Komořinky při Vánocích s Arkádií v šanovské Mušli (10.12.) a při vánočních trzích na Zámeckém náměstí (12.12.). Vážíme si toho, že léta patříme ke zvaným souborům. Pravdou je, že Komořinka vždy zaujme.

Několik roků nazpět jsme uvažovali o vánočním koncertě, při kterém by společně účinkovaly všechny vyučované obory. Zdálo se, že v tomto roce čas dozrál. Aranže čtyř směsí lidových koled pro malý doprovodný soubor (flétna, klarinet, fagot, zvonkohra, perkuse, klávesy) připravil ředitel školy, zpěv zajistil pěvecký sbor. Své choreografie na koledy vymyslela uč. tanečního oboru
M. Dobiášová. Literárně-dramatický obor přislíbil připravit několik scénických vstupů. Záhy se ukázalo, že bude třeba řady zkoušek. Navíc bez dirigování uč. J.Bidrmana by se provedení nekonalo. Koncert pod názvem „České vánoce“ se uskutečnil v bílinském městském divadle (15.12.). Scénky LDO přinesly trochu jiný pohled na svátky, než je diváky standardně očekáván. Namísto vánočního pohlazení zobrazily spíše negativní podoby přijímání vánoc současnou společností. Bohužel, dílčí negativní ohlas
z publika vyvolal v dalších měsících stagnaci rozvoje LDO.

Nesmím zapomenout zmínit další předvánoční vystoupení: koncert pro OÚ v Lukově, vystoupení Komořinky v teplickém OC Galerie, spoluúčast při koncertě pořádaném městskou knihovnou v kostele sv. Petra a Pavla v Bílině.

Po pololetních třídních koncertech jsme směřovali k soutěžnímu "klání" v komorní hře dechových souborů a ve hře na klávesy.
V okresním kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře komorních dechových souborů v Teplicích (1.3.) nás namísto plánovaného tria ze třídy uč. Černého zastupovalo z důvodu nemoci jen duo M. Fuhrmannová (příčná flétna) a J. Emingerová (klarinet), které získalo
1. místo bez postupu do kola krajského.

Klávesisté soutěžili v rámci okresního kola také v Teplicích (3.3). Školu reprezentovali v první kategorii R. Balog a A. Jedličková ze třídy uč. Šimkové. Oba úspěšně postoupili do kola krajského, které se tradičně konalo v jirkovské ZUŠ (18.3.). Zde získali shodně třetí místa.

Jaro jsme opět přivítali „Jarním koncertem žáků a učitelů“ (6.4.) konaným v sále školy. Měsíc květen bývá zpravidla zaměřen na přípravu zápisů pro následující školní rok. Dvě dopoledne jsme věnovali školkám, které zavítaly na návštěvu k nám do školy. Dětem byly předvedeny ve škole vyučované obory. Na další propagaci jsme se zaměřili v rámci celostátní akce „Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby“. Využili jsme prostorovou nabídku nově otevřeného bílinského Víceúčelového komunitního centra. Taneční obor společně s oborem výtvarným zde uspořádaly dopolední tvůrčí dílny pro děti z MŠ (24. a 26.5.), hudební obor připravil Koncert učitelů (24.5.) a výtvarný obor instaloval výstavu prací žáků, která měla vernisáž 25.5. a trvala do konce školního roku. Také literárně-dramatický obor se zúčastnil v tomto týdnu několika akcí ve spolupráci se Spolkem Cirkus. Ty se konaly
v prostorách mostecké ZUŠ Moskevská.

V rámci partnerství měst Bíliny a Dippoldiswalde se tamějších městských oslav (28.5.) zúčastnily dva školní soubory: instrumentální Bili Band pod vedením uč. Z. Prokopa a Komořinka s uč. V. Duchoslavovou. Band trochu „doplatil“ na ne zcela ideální ozvučení. Komořinka, která zpívá k nahraným podkladům, byla pro místní zvukaře méně náročná a ve výsledku tak zaujala i více posluchačů.

Poslední květnový den patřil koncertu absolventů. Opět bylo připraveno tablo, absolventům byly předány drobné pozornosti. První stupeň základního studia hudebního oboru absolvovali ve hře na klavír T. Svoboda a J. Málišová (uč. E. Šimková), N. Svobodová (uč. J. Bidrman), ve hře na kytaru K. Kruťová a A. Vlachová (uč. T. Ernst), ve zpěvu K. Brezáková a Š. Dlouhá (uč. V. Duchoslavová).
V tanečním oboru absolvovaly J. Rothová a J. Vocásková (uč. M. Dobiášová), ve výtvarném oboru K. Brezáková (uč. M. Mužík). Absolventy druhého stupně základního studia se stali ve hře na keyboard T. Jerman (uč. E. Šimková) a ve hře na příčnou flétnu K. Bartošová (uč. J. Černý).   

Měsíc červen pravidelně probíhá ve znamení postupových zkoušek, třídních koncertů a také závěrečného vystoupení tanečního oboru. Konalo se jako vždy v bílinském divadle (13.6.) a neslo název „Roztančené léto“.

Tradiční akcí, které se zúčastňujeme, je duchcovské „Vítání jara“ (5.6.). Jedná se o společný koncert ZUŠ Duchcov, Krupka, Dubí, Teplice a Bílina, jehož pořadatelem je první jmenovaná škola. Je škoda, že sál Kulturního centra v Duchcově byl jen velmi řídce obsazen.

Tečku za akcemi školy učinilo „Walter show 2016“. Tuto akci, která neměla původně přímou vazbu na jméno školy, připravil
uč. A. Šmejkal. Jednalo se o projekt, který dal prostor žákům kytarové třídy uč. Šmejkala i dospělým hudebníkům (folklorní soubor Kolacia, kapela The Dědové, kapela HADS) a zároveň také žákům literárně dramatického oboru. Svou premiéru mělo „Walter show“ v mostecké ZUŠ (28.6.) a druhý den se uskutečnilo v naší škole. Podařilo se vytvořit příjemnou atmosféru, která pro přítomné byla ještě zpestřena připraveným občerstvením o přestávce. Průvodcem celým pořadem byl autor projektu uč. A. Šmejkal.

Tak, jako se do soutěží a přehlídek zapojují žáci hudebního oboru, reprezentují školu i žáci dalších oborů. Zde je na místě uvést
K. Brezákovou, která ve výtvarných soutěžích získala dvě druhá a jedno třetí místo. První místo v recitační soutěži získal J. Svoboda, žák literárně-dramatického oboru.

Na jaře navštívila školu ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou, dále zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP. Hodnoceným obdobím byly poslední dva školní roky. Sledované oblasti byly hodnoceny jako naplňující očekávanou úroveň.

V rámci modernizace vybavení a obnovy zařízení bylo největší investicí pořízení křídla Förster. Nejedná se o nový nástroj, ale má být ideálním řešením pro náš koncertní sál. Nástrojový park se rozrostl ještě o kytaru, altsaxofon, ale třeba také
o orffovy rytmické nástroje, které by rádi využívali vyučující sborového zpěvu pro instrumentální doprovod tohoto tělesa.

Pro prezentaci školy jsme zakoupili přenosný dataprojektor a rozměrné promítací plátno. Dalšími drobnějšími nákupy byly nové PC do kanceláře ekonomky a tablet pro pěveckou třídu.

V rámci dostupnosti internetového připojení byly ve všech učebnách nataženy rozvody a vybudovány zásuvky. Pro případnou práci více PC v jedné místnosti máme přenosné wifi routery.

 

Školní rok 2016/2017

Složení pedagogického sboru:

Hudební obor:

oddělení klávesových nástrojů:
Eliška Šimková (také PHV)
Jiří Bidrman (také korepetice, pěvecký sbor a HN)
Nicole Lovásová

oddělení dechových nástrojů:
Mgr. Josef Černý (také výuka sólového zpěvu)
Bc. Zbyněk Prokop, DiS

oddělení strunných nástrojů:
Tomáš Ernst
Adam Šmejkal, DiS

oddělení pěvecké:
Veronika Duchoslavová

oddělení bicích nástrojů:
Libuše Šperková

Taneční obor:
Marie Dobiášová, DiS
Petra Běláčová (tč. na rodičovské dovolené)

Výtvarný obor:
Mgr. Miroslav Mužík

Provozní pracovníci:
Alena Taptičová – ekonomka, zástupkyně ředitele
Daniela Šťastná – uklízečka

Ředitel školy:
Bc. Jiří Kopa – hra na klávesy a žesťové nástroje

Počty žáků v jednotlivých oborech dle údajů ze statistiky podle stavu k 30.9.2016

Žáci celkem: 227 v přípravném a základním studiu
Studium pro dospělé: 1

HO: individuální a skupinová výuka 146, kolektivní 8
TO: 37
VO: 30
LDO: 6

Po jednom roce působení odchází učitelka hry na klavír Noemi Koblischková. Její třídu převzala absolventka teplické konzervatoře a studentka UJEP v Ústí nad Labem Nicole Lovásová. K jiným změnám nedošlo.

Počet žáků školy je v tomto roce o 11 nižší. K poklesu došlo v LDO a Sborovém zpěvu.

Protože ani podzimní doplňovací zápisy nepřivedly do školy mnoho uchazečů o studium hry na dechové nástroje a sólový zpěv, připravili učitelé „Koncert pro třeťáky“ (21. a 22.9.) určený pro žáky bílinských škol. Prvním velkým podzimním veřejným koncertem se stal „Koncert učitelů a žáků věnovaný Dni boje za svobodu a demokracii“ spojený s výstavou prací žáků VO nazvanou „Stopy a dekalky“.

Do adventního času vstupujeme tradičně účinkováním při rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí v Bílině (26.11.).
A k tradici patří také koncert v měrunickém kostele (27.11.). Na přání organizátora OÚ v Měrunicích účinkovali v programu výhradně učitelé školy. Zpestření přinesly dva dětské soubory - Komořinka a Pěvecký sbor. Do německého města Seiffen se vydala Komořinka (1.12.), aby zde vystoupila v místním kostele s hodinovým programem vánočních písní. Úhradu nákladů zajistila německá strana. Účinkování českých převážně dětských souborů je zde časté. Před vánocemi se svým vystoupením pravidelně prezentuje také TO. Letošní vystoupení nazvané „Už se zase těšíme na Ježíška“ - podle názvu české písničky z let 60., se konalo jako vždy v městském divadle (7.12.).

Účast Komořinky při vánočních trzích na Zámeckém náměstí (10.12.) a při Vánocích s Arkádií v šanovské Mušli (15.12.) je letitou pravidelností. Naopak cyklus adventních koncertů v bílinském kostele sv. Petra a Pavla byl novým počinem Kulturního centra v Bílině. Škola byla požádána o zajištění programu jednoho z koncertů (11.12.). Zmíním ještě další předvánoční vystoupení: koncert pro OÚ v Lukově, vystoupení Komořinky v teplickém NC Fontána.

Vánoce se vždy rychle přehoupnou a po vstupu do nového roku směřujeme k pololetnímu hodnocení, ale také ke třídním koncertům. Toto období je pravidelně zároveň časem příprav na okresní kola celostátních soutěží. Letos nás reprezentovaly dívky
z kytarové třídy uč. Tomáše Ernsta - Anežka Turínová a Karolína Procházková. Obě dívky byly v okresním kole konaném v Teplicích úspěšné a postoupily do krajského kola (Most 7.4.2017). Tam ve svých kategoriích obsadila Karolína Procházková 1. místo
a Anežka Turínová 2. místo.

Ke Dni učitelů jsme připravili společný Koncert učitelů a žáků (28.3.). Následně jsme se soustředili na dva celostátní projekty: „Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby“ a „ZUŠ OPEN“. Duchcovská ZUŠ je pravidelným organizátorem akce Vítání jara. Jde o společný koncert ZUŠ teplického okresu. Letošní koncert se konal přímo v kostele oseckého kláštera (21.5.). Tato akce již byla součástí výše jmenovaného „Týdne…“. Naše škola v rámci tohoto projektu připravila program „Zveme vás na návštěvu“ určený pro děti z MŠ. Jednalo se prezentaci hudebního a tanečního oboru, které jsme věnovali čtyři dopoledne, aby se skutečně mohly zúčastnit všechny školky. Součástí projektu byl i program LDO nazvaný „WALTERSHOW 2017“. Pět představení bylo hráno v sále školy pro ZŠ i veřejnost. Také „Absolventský koncert“ (24.5.) byl zařazen do „Týdne…“. První případně druhý stupeň základního studia absolvovalo v tomto školním roce 14 žáků.

Druhým a novým projektem se stal ZUŠ OPEN celostátní happening ZUŠ (30.5.). Cílem akce bylo umožnit školám prezentaci mimo své budovy a koncertní sály. Pro uskutečnění akce jsme získali finanční podporu zřizovatele školy. Dopoledne se v KD Fontána ještě jednou představil LDO s programem WALTERSHOW 2017. Hlavní odpolední program byl nazván „Hudba zní celým náměstím“. Počasí nebylo od rána ideální, a kdyby nebylo na náměstí kryté mobilní pódium, nebylo by odpoledne v průtrži mračen vůbec možné program uskutečnit. Hudební blok doprovázený tanečními čísly mapoval vývoj hudby od baroka k dnešku. Pozvali jsme ke spolupráci také několik hostů z bílinských škol. Měsíc červen byl opět ve znamení zápisů, postupových zkoušek, třídních koncertů a také závěrečného vystoupení tanečního oboru nazvané „Roztančená zahrádka, prázdniny i pohádka“ (20.6.).
Z důvodu uzavření divadla se muselo konat v KD Fontána, který však není ideální pro akce takového charakteru.

V rámci obnovy a modernizace zařízení jsme v tomto roce dokoupili druhou soupravu bicích nástrojů, nebude tedy už nutné bicí přenášet na sál při zkouškách instrumentálního souboru. Vzhledem k tomu, že značnou část koncertů máme mimo budovu školy, bylo zakoupeno stage piano Kurzweil, které je kvalitou klaviatury i zvuku blízké akustickému nástroji. Pořízeny byly ještě další drobnosti jako například stoličky ke klavíru, tiskárna. Letní prázdniny jsou pravidelně příležitostí pro předání školních dechových nástrojů do servisu. Také letos se uskutečnilo několik seřizovacích oprav na saxofonech a generální oprava jednoho z klarinetů.

 

Školní rok 2017/2018

Pedagogický sbor:

Hudební obor:

oddělení klávesových nástrojů:
Eliška Šimková (také PHV)
Jiří Bidrman (také korepetice, pěvecký sbor a HN)
Nicole Lovásová

oddělení dechových nástrojů:
Mgr. Josef Černý (také výuka sólového zpěvu)
Bc. Zbyněk Prokop, DiS

oddělení strunných nástrojů:
Tomáš Ernst
Adam Šmejkal, DiS

oddělení pěvecké:
Veronika Duchoslavová

oddělení bicích nástrojů:
Libuše Šperková

Taneční obor:
Marie Dobiášová, DiS
Petra Běláčová (tč. na rodičovské dovolené)

Výtvarný obor:
Mgr. Miroslav Mužík

Provozní pracovníci:
Alena Taptičová – ekonomka, zástupkyně ředitele
Daniela Šťastná – uklízečka

Ředitel školy:
Bc. Jiří Kopa – hra na klávesy a žesťové nástroje

Počty žáků v jednotlivých oborech dle údajů ze statistiky podle stavu k 30.9.2017

Žáci celkem: 227 v přípravném a základním studiu
Studium pro dospělé: 3

HO: individuální a skupinová výuka 140, kolektivní 9
TO: 43
VO: 29
LDO: 6

Školní rok zahájil pedagogický sbor v nezměněném obsazení. Také nabídka studijních zaměření zůstala totožná, jen z důvodu nezájmu žáků již nepokračovala výuka ve hře na hoboj. Celkový počet žáků zůstal také nezměněn.

Také v tomto školním roce se uskutečnily podzimní doplňovací zápisy a učitelé dechových nástrojů připravili ještě na září „náborový“ koncert pro žáky 4. a 5. tříd bílinských ZŠ. Naší trvalou snahou je zvýšit zájem o hru na dechové dřevěné
a žesťové nástroje. Bohužel, tyto koncerty nepřivedly do školy žádného nového žáka, a tak se vyučující museli zamyslet nad dalšími formami oslovování veřejnosti a prezentací oddělení.

Klasikou mezi podzimními koncerty pro veřejnost je každoročně „Koncert učitelů a žáků věnovaný Dni boje za svobodu
a demokracii“, který byl i letos spojený s výstavou prací žáků VO nazvanou „Ptačí podzim“ (14.11.).

Adventní čas je příležitostí pro řadu vystoupení souboru Komořinka. Ten se prezentoval v Bílině, Hrobčicích, Teplicích, Lukově a
německém Frauensteinu. Hudební obor uspořádal koncert v bílinském kostele sv. Petra a Pavla v rámci cyklu adventních koncertů Kulturního centra v Bílině (10.12.). Také literárně-dramatický obor ve spolupráci se sdružením HAD v Cirkuse (obor i sdružení vede uč. Adam Šmejkal) připravil samostatný program nazvaný Mikulášská nadílka a byl realizovaný v prostorách mostecké restaurace „U Žižky“ (2.12.). Dlouhodobé uzavření Městského divadla v Bílině bylo velikou překážkou pro prezentaci tanečního oboru. Ten sice připravil pod vedením uč. Marie Dobiášové, ve spolupráci s pěveckou třídou uč. Veroniky Duchoslavové a hudební přípravkou uč. Elišky Šimkové vystoupení „Možná přijde i Mikuláš“ realizované v KD Fontána (6.12.), ale věděli jsme, že jde o nouzové řešení v pro tanec nevyhovujících prostorách. Nechtěli jsme ale děti připravit o možnost prezentace.

Leden a únor byly - jako každý rok - ve znamení pololetních třídních koncertů a příprav na soutěže ZUŠ. Pěvecká třída se zúčastnila okresního kola v sólovém zpěvu v Teplicích (1.3.), kde Nela Bažantová získala 1. místo s postupem do krajského kola a Filip Štětka, Annemarie Novotná a Barbora Nováková získali ve svých věkových kategoriích 3. místa.

Dechové nástroje měly své okresní kolo také v Teplicích. Ve hře na příčnou flétnu nás zastupovala Michaela Fuhrmannová ze třídy uč. Josefa Černého, která obdržela 3. místo a saxofonista Jan Hönig ze třídy uč. Zbyňka Prokopa. Ten získal 1. místo.

Soutěž byla vyhlášena také ve hře na bicí nástroje. Zde nás reprezentovali Tereza Lehká a Jaroslav Máliš ze třídy uč. Libuše Šperkové. Oba vybojovali první místa s postupem do krajského kola.

Po třech letech vyhlásilo MŠMT ČR soutěžní přehlídku tanečních oborů. Učitelka Marie Dobiášová připravila se žákyněmi tři choreografie, z nichž jedna byla ohodnocena postupem do krajského kola.

Krajské kolo soutěže ve hře na bicí se konalo tradičně v Chomutově (27.3.). Jaroslav Máliš získal 1. místo a Tereza Lehká 2. místo. Zpěváci měli své krajské kolo v Ústí nad Labem, kde Nela Bažantová obdržela 1. místo. Dívky z tanečního oboru získaly
v krajském kole konaném v Mostě Čestné uznání.

Sice jsme se v žádné kategorii neprobojovali do celostátních kol, nicméně i porovnání umění v krajských kolech je vždy přínosné pro soutěžící, učitele a je to docela dobrá vizitka i pro školu.

Na tomto místě nesmím zapomenout zmínit soutěžní aktivity výtvarného oboru. Ten se pod vedením uč. Miroslava Mužíka nejčastěji účastní soutěží vyhlášených Galerií výtvarného umění v Mostě. Ve výtvarné soutěži nazvané „Strom života“ získala Leontýna Seďová 4. místo, v soutěži „Čas a hodiny“ obdržely Jasmina Ademi 1. místo a Hana Ztratilová 3. místo.

Na měsíc duben jsme připravili hned dva koncerty. První byl koncert žáků konaný v sále školy a druhý nazvaný „Jarní koncert učitelů a žáků“ se uskutečnil ve výstavní síni U Kostela. Nově vybudovaný koncertní sálek je příjemným prostředím, ovšem svou kapacitou určený spíše pro komorní akce. Stojící návštěvníci podél všech stěn byli pro nás jasným poučením.

V dubnu jsme obdrželi také jednu smutnou zprávu: oznámení o úmrtí předešlé ředitelky a dlouholeté učitelky ZUŠ Bílina paní Jany Bicanové. Odešla ve věku pouhých 55 let. Školu vedla v letech 1993 - 1998, kdy z důvodu nemoci svou práci ředitelky ukončila.

Po více letech jsme přijali pozvání k účasti při „Májovém jarmarku“, který pořádá KC Bílina v areálu lázní Kyselka. Žáci vystupovali ve dvouhodinovém bloku na „Kafáči“. Měsíc květen si k uskutečnění samostatné výstavy vybral výtvarný obor. Využil výstavní síň
U Kostela a ve dnech 10.5. - 3.6.2018 tam prezentoval práce pod názvem „Kreslíme očima“.

Druhý ročník celostátního happeningu „ZUŠ OPEN“, kdy se školy prezentují mimo své budovy a sály, byl naplánován na 24.5. Moc jsme si přáli, aby se neopakovaly průtrže mračen, které značně znepříjemnily akci v roce předchozím. Mírové náměstí (před školou) procházelo rekonstrukcí, a tak se pódium muselo postavit na Žižkově náměstí u Městského divadla. Finančně celý projekt opět zaštítil z podstatné míry zřizovatel. Program byl nazván „Hudba zní celým náměstím“ s podtitulem „Hudební toulky Bílinou“
a v průběhu tří hodin se prezentovali sólisté, hudební soubory, tanečnice i kapela EXIT tvořená bývalými žáky školy. Finále bylo opět provázeno deštěm.

V tomto roce bylo málo absolventů: čtyři žáci hudebního oboru a jedna dívka z oboru tanečního. Absolventský koncert hudebního oboru se uskutečnil v sále školy. Bohužel, jeviště Městského divadla v Bílině stále ještě nebylo dokončeno, a tak nemohla mít nejen své absolventské vystoupení žákyně tanečního oboru, ale neprezentoval se ani taneční obor svým obvyklým závěrečným koncertem.

Měsíc červen je pravidelně ve znamení zápisů, postupových zkoušek a třídních koncertů. Přinesl však ještě jednu zajímavou příležitost: pozvánku pro Komořinku k účasti při přehlídce pěveckých sborů ve Frauensteinu. Akce se konala v rámci oslav 800 let tohoto města.

Přesto, že jsme před zápisy pro další školní rok připravili několik ukázkových koncertů pro děti z MŠ a snažili se po celý rok o co nejrozšířenější do desítek jdoucí prezentaci na veřejnosti, cítili jsme po zápisech nižší zájem o některá studijní zaměření. To nás vede k zamyšlení nad dalšími formami reklamy, prezentace školy, ale samozřejmě také k nezbytnosti sebehodnocení práce každého učitele.

Ve školním roce 2017/2018 končilo funkční období řediteli Jiřímu Kopovi (a dalším ředitelkám bílinských škol a DDM). Rada města Bíliny se rozhodla odvolat všechny ředitele a vyhlásit konkurs na obsazení těchto pozic. Na základě konkursního řízení byl
s účinností od 1.8.2018 jmenován ředitelem ZUŠ Jiří Kopa.

 

Školní rok 2018/2019

Pedagogický sbor:

Hudební obor:
oddělení klávesových nástrojů:
Eliška Šimková (také PHV)
Jiří Bidrman (také korepetice, pěvecký sbor a HN)
Nicole Lovásová

oddělení dechových nástrojů:
Mgr. Josef Černý (také výuka sólového zpěvu)
Bc. Zbyněk Prokop, DiS

oddělení strunných nástrojů:
Tomáš Ernst
Adam Šmejkal, DiS

oddělení pěvecké:
Veronika Duchoslavová

oddělení bicích nástrojů:
Libuše Šperková

Taneční obor:
Petra Běláčová

Výtvarný obor:
Mgr. Miroslav Mužík
Jarmila Dobiášová (zástup po dobu nemoci uč. Mužíka)

Provozní pracovníci:
Alena Taptičová – ekonomka, zástupkyně ředitele
Daniela Šťastná – uklízečka

Ředitel školy:
Bc. Jiří Kopa – hra na klávesy a žesťové nástroje

Počty žáků v jednotlivých oborech dle údajů ze statistiky podle stavu k 30.9.2018.
Žáci celkem: 210 v přípravném a základním studiu
Studium pro dospělé: 2
HO: individuální a skupinová výuka 138, kolektivní 7
TO: 36
VO: 29

Proti předchozímu roku jsme v září vykázali o 17 žáků méně. Z důvodu nezájmu žáků byla přerušena výuka LDO. Po mateřské a rodičovské dovolené opět nastoupila uč. tanečního oboru Petra Běláčová. Snižující se počet žáků nás vede k hledání všech forem prezentace před veřejností. Již 1. září se soubor Bili Band pod vedením uč. Zbyňka Prokopa zúčastnil 3. ročníku festivalu mladých dechových a lidových hudeb Ústeckého kraje nazvaného „Hudba pod Sukoslavem“. V září pak Bili Band vystoupil ještě v ZŠ Za Chlumem. Učitelka Petra Běláčová opětovně pozvala děti z bílinských MŠ na návštěvu k nám do školy na povídání o tanci proložené ukázkami choreografií v podání žáků tanečního oboru.

Měsíce říjen a listopad jsou tradičně ve znamení koncertů věnovaných výročí vzniku Československé republiky a vzpomínce na „Sametovou revoluci“. V rámci oslavy 100. výročí vzniku republiky se škola zapojila do celostátního projektu, který v rámci Bíliny zaštítily Město Bílina, Staleté kořeny, Církev bratrská a Kulturní centrum Bílina. Jednalo se o zasazení památečné lípy, při němž účinkoval pěvecký sbor. Na tento akt navázal tematicky shodně laděný koncert školy ve výstavní síni U kostela. Vzpomínka Dne boje za svobodu a demokracii měla podobu koncertu učitelů a žáků tentokrát věnovaného dvěma výjimečným osobnostem – Karlu Krylovi a Václavu Havlovi.

Předvánoční čas opět „povolal do služby“ Komořinku. Pro soubor nebyl tento rok jednoduchým, protože ho tvořily dívky
z nejnižších ročníků pěvecké třídy. Přesto Komořinka nacvičila hodnotný blok hudby, kterým zpestřila adventní akce ve Světci, Kladrubech, Mirošovicích, Štěpánově, Teplicích, Bystřanech a samozřejmě na několika místech v Bílině. Tradičně jsme zajeli také do Německa, konkrétně do Glasshütte. Také třída bicích nástrojů připravila dva předvánoční koncerty. Jeden v ZUŠ, druhý v ZŠ Aléská.

Na dokončení rekonstrukce Městského divadla čekal netrpělivě taneční obor a ihned v prvních dnech po jeho otevření v únoru zde uspořádal koncert „Jsme tu zas“. Zvolený název napovídal souvislost s návratem do těchto prostor i s návratem paní učitelky po mateřské a rodičovské dovolené. Každé jaro je příležitostí pro „porovnání sil“ ZUŠek při jednotlivých kolech celostátní soutěže vyhlášené MŠMT. Tentokrát se velmi poctivě a důsledně připravovalo saxofonové trio k účasti v soutěži ve hře komorních dechových souborů a jsem přesvědčen, že by školu úspěšně reprezentovalo. Bohužel, nemoc jednoho člena tria znemožnila účast v okresním kole. Ani daná šance přímého postupu do krajského kola nám nepomohla, protože přišlo onemocnění zase jiného člena souboru. Naopak úspěch ve hře na klávesy v kole okresním i krajském (3. místo v kategorii 1.) pro nás zajistila Dominika Bandur ze třídy uč. Elišky Šimkové.

Po více než 10 letech jsme se vrátili do kostela Zvěstování Panně Marii na Újezdě, kde jsme v dubnu ve spolupráci se spolkem Omnium z.s., jehož posláním je i péče o chátrající, nevyužité a ohrožené památky, uskutečnili jarní koncert žáků a učitelů. Věřím, že jednou se podaří tento malý kostelík opravit a Bílina tak získá další zajímavý prostor umožňující i hudební akce komorního charakteru.

Déšť a čtyři stupně nad nulou. Takové podmínky připravila první květnová sobota pro účinkování školy v rámci Jarního jarmarku před Lesní kavárnou v objektu lázní Kyselka. Nemoc tří saxofonistů z pěti zrušila vystoupení Bili Bandu, které mělo být hlavním blokem dvouhodinového programu. Bicisté své vystoupení naopak zrušili z ohledu na nástroje, kterým déšť při stěhování neprospívá. Ve zkráceném programu se představilo saxofonové trio s uč. Zbyňkem Prokopem, žáci kytarové třídy uč. Adama Šmejkala, Komořinka a školní pěvecký sbor (v oslabeném počtu) pod vedením uč. Jiřího Bidrmana. Program moderoval uč. Adam Šmejkal, který obohatil program i původně neplánovaným vlastním blokem písní za doprovodu kytary.

Škola se rozhodla zúčastnit dvou květnových celostátních projektů. V rámci prvního nazvaného ARTýden se uskutečnilo několik setkání s dětmi z bílinských MŠ „Zveme vás na návštěvu“ a dva velmi zajímavé pořady „Zpívající básník Karel Kryl“ a „Kořeny srdce“, za kterými autorsky stál uč. Adam Šmejkal. První program byl poctou K. Krylovi, jehož písně, kresby, myšlenky velmi kvalitně interpretoval A. Šmejkal. Druhý pak měl mnohem složitější strukturu. Jednalo se o předpremiéru pořadu, který se věnuje hluboké historii Bíliny až po období stěhování národů. Hostem byl bílinský historik Ing. Richard Hazdra. Pořad vznikl ve spolupráci
s Hudebně-alternativním divadlem CIRKUS, které vede A. Šmejkal.
Ještě před časem postupových zkoušek a třídních koncertů se do Městského divadla vrátil taneční obor, aby se veřejnosti představil svým závěrečným koncertem nazvaným Taneční mišmaš.

Třetí ročník projektu ZUŠ OPEN se uskutečnil v pátek 31.5.2019. Na Mírovém náměstí bylo připraveno pódium a všichni jsme si velmi přáli, aby tento ročník byl už konečně ušetřen deště. S výjimkou asi 15 minut se nám přání splnilo. V programu trvajícím od 16 do 19 hodin se prezentovali žáci hudebního a tanečního oboru.

Výsledky květnových zápisů napověděly, že pro většinu studijních zaměření budeme vyhlašovat další zářijové kolo.

Od podzimu a následně intenzivněji od měsíce února tohoto roku jsme se věnovali přípravě na zapojení do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II. Snaha nastavit aktivity a následně čerpání financí zcela v souladu s obsahem tzv. šablon nás trochu brzdila, ale žádost byla v termínu podána. Od měsíce září 2019 po další dva roky budou aktivity naplňovány.

Údržba prostor školy se zaměřila především na výměnu osvětlení. Tou prošly obě učebny výtvarného oboru, učebna hudební nauky, všechny chodby a schodiště.

Prázdniny a především měsíc září budou věnovány přípravám podstatné události v životě školy – oslavám 90. výročí školy
a českého hudebního školství v Bílině. Ty by měly mít podobu společné výstavy výtvarných oborů ZUŠek teplického regionu
a koncertu v Městském divadle. Obě akce se uskuteční v měsíci říjnu, ale slavnostně bychom chtěli prožít celý rok.

 

Školní rok 2019/2020

Pedagogický sbor:

Hudební obor:
oddělení klávesových nástrojů:
Eliška Šimková (také PHV)
Jiří Bidrman (také korepetice, pěvecký sbor a HN)
Bc. Nicole Lovásová, DiS

oddělení dechových nástrojů:
Mgr. Josef Černý (do 30.11.2019)
Bc. Zbyněk Prokop, DiS
František Mlnařík (od 1.12.2019)

oddělení strunných nástrojů:
Tomáš Ernst
Adam Šmejkal, DiS
Mgr. František Jiroš

oddělení pěvecké:
Veronika Duchoslavová

oddělení bicích nástrojů:
Libuše Šperková

Taneční obor:
Petra Běláčová

Výtvarný obor:
Mgr. Miroslav Mužík

Provozní pracovníci:
Alena Taptičová – ekonomka, zástupkyně ředitele
Daniela Šťastná – uklízečka

Ředitel školy:
Bc. Jiří Kopa – hra na klávesy a žesťové nástroje

Počty žáků v jednotlivých oborech dle údajů ze statistiky podle stavu k 30.9.2019.
Žáci celkem: 194 v přípravném a základním studiu
Studium pro dospělé: 3
HO: individuální a skupinová výuka 125, kolektivní 6
TO: 34
VO: 29

S novým školním rokem došlo k dílčím změnám v pedagogickém sboru. Oddělení strunných nástrojů posiluje svým příchodem učitel Mgr. František Jiroš, čímž škola reagovala na žádost uč. Tomáše Ernsta o snížení vyučovacího úvazku. S posledním listopadovým dnem ukončuje po 16 letech svou pedagogickou práci v naší škole Mgr. Josef Černý. Flétnovou třídu přejímá uč. František Mlnařík.

Proti předchozímu roku jsme k 30.9.2019 vykázali o 16 žáků méně. Pokles zaznamenal hudební obor. To nás samozřejmě motivovalo k dalším propagačním akcím. Ty byly tentokrát zaměřené na žáky 1. a 2. tříd bílinských ZŠ.

Celý školní rok 2019/2020 měl být ve znamení oslav 90. výročí založení české hudební školy v Bílině. Plány jsme měli veliké, ale jarní pandemie koronaviru Covid – 19 vše radikálně změnila. Ovšem v září jsme ještě nic netušili, a tak se žáci třídy bicích nástrojů pod vedením uč. Libuše Šperkové rádi ujali vedení průvodu v rámci projektu města „Bílinské slavnosti aneb Den horníků“. Všechny tři vyučované obory se připravovaly na podzimní slavnostní akce věnované výročí školy.

Rozhodli jsme se uskutečnit výstavu prací žáků výtvarného oboru a slavnostní koncert hudebního a tanečního oboru. Na obě akce přijaly pozvání k aktivní účasti všechny ZUŠ našeho okresu. Výstava měla svou vernisáž 2.10.2019 ve výstavní síni U kostela. Koncert se konal 19.10.2019 v bílinském městském divadle. Oslavný rok měl vyvrcholit jarním populárněji a neformálněji koncipovaným koncertem, jehož hostem měla být paní Jana Koubková. Bohužel, zavření škol trvající od března do půlky května vše změnilo. Dokonce byl zrušen i ročník celostátního projektu ZUŠ OPEN 2020.

Nicméně v podzimních měsících jsme ještě stihli uskutečnit dvě tradiční akce – Koncert ke Dni vzniku samostatné ČSR. Ten byl uspořádán ve spolupráci se společností Omnium z.s. v kostelu Zvěstování Panně Marii v Bílině na Újezdu. Každoročně věnujeme koncert učitelů a žáků také Dni boje za svobodu a demokracii. Uskutečnil se v sále školy.

Advent tradičně dal nejvíce prostoru pro veřejné prezentace Komořince. Opět vystoupila v Teplicích, Kladrubech u Teplic, Mirošovicích, Štěpánově-Lukově a samozřejmě v Bílině. Hudební obor připravil v předvánočním čase několik komunitních setkání se seniory. Tyto aktivity jsou součástí tzv. Šablon II., do kterých se škola také zapojila.

S pololetím jsou samozřejmě spojeny třídní koncerty a vrcholící příprava na soutěže ZUŠ. V tomto školním roce nás v okresním kole kytarové soutěže zastupovala Amálie Buzi ze třídy uč. Adama Šmejkala, která získala 3. místo ve své kategorii. Okresního kola klavírní soutěže se zúčastnil Daniel Žáček ze třídy uč. Elišky Šimkové. Ten získal místo 2. ve své kategorii. Z důvodu koronaviru se vyšší kola soutěže již nekonala.

V měsíci únoru jsme uspořádali další komunitní setkání nazvané „Proměna klávesových nástrojů“ určené široké veřejnosti, ale především rodičům a žákům klavírních a klávesových tříd naší školy. Přednášejícím hostem byl Mgr. Zdeněk Kohout, učitel Konzervatoře v Teplicích a ZUŠ Louny. Další setkání věnované saxofonům naplánované na březen se již uskutečnit nemohlo.

Celosvětová pandemie koronaviru Covid-19 zasáhla i Česko. Od 11. března byly zavřeny školy a my se museli zorientovat v nové disciplíně – distanční výuce. Nebylo jednoduché vést žáky k pravidelné on line výuce a motivovat je ke zpracování požadovaných výstupů jejich práce. Nejtěžší úlohu měl taneční obor. Vím, že když jsme se směli od 11. května vrátit k prezenční výuce, byli rádi učitelé i žáci. Bohužel, jedinou akcí, kterou jsme do konce roku směli uskutečnit za podmínky dodržení zdravotních opatření a mimo budovu školy, byl absolventský koncert. I tak přehled uskutečněných koncertů a vystoupení dokládá prezentaci při 31 akci pořádané školou nebo jiným subjektem.

V červnu jsme všichni doufali, že další vlna nemoci se již opakovat nebude. Letní zrušení omezení výjezdu mimo republiku a snaha spousty lidí prožít krásné svobodné léto, bylo časovanou bombou a častým tématem laiků i odborníků.

Covid-19 ovlivnil i nižší zájem o zápis na další školní rok 2020/2021. Nesměli jsme ani uskutečnit ukázkové koncerty pro MŠ nebo ZŠ, a tak nezbylo než doufat, že vše doženeme v prvních zářijových dnech.

 

Školní rok 2020/2021

Pedagogický sbor:

Hudební obor:
oddělení klávesových nástrojů:
Eliška Šimková (také PHV)
Jiří Bidrman (také korepetice, pěvecký sbor a HN)
oddělení dechových nástrojů:
Bc. Zbyněk Prokop, DiS
František Mlnařík
oddělení strunných nástrojů:
Adam Šmejkal, DiS
Tomáš Ernst
Mgr. František Jiroš

oddělení pěvecké:
Veronika Duchoslavová

oddělení bicích nástrojů:
Libuše Šperková

Taneční obor:
Petra Běláčová

Výtvarný obor:
Mgr. Miroslav Mužík

Provozní pracovníci:
Alena Taptičová – ekonomka, zástupkyně ředitele
Daniela Šťastná – uklízečka

Ředitel školy:
Bc. Jiří Kopa – hra na klávesy a žesťové nástroje

Počty žáků v jednotlivých oborech dle údajů ze statistiky podle stavu k 30.9.2020.
Žáci celkem: 170 v přípravném a základním studiu
Studium pro dospělé: 6
HO: individuální a skupinová výuka 118, kolektivní 2
TO: 25
VO: 25
LDO: 0

Každý školní rok pravidelně zahajujeme druhým kolem zápisů. V prvních zářijových dnech jsme uspořádali několik prezentačních koncertů pro děti z bílinských MŠ a tentokrát také pro děti z Kostomlat a Hrobčic. Bicisté ze třídy uč. Libuše Šperkové opět letos vedli průvod v rámci městské akce „Bílinské slavnosti aneb Den horníků“ (5.9.). Netušili jsme, že je to až do června 2021 poslední veřejná prezentace školy. V říjnu přišlo z důvodu covidové epidemie nařízení přechodu na distanční výuku, které pro ZUŠ bylo na zanedbatelné období zmírněno na možnost individuální prezenční výuky. Od 18.12.2020 až do 12.4.2021 probíhala pouze distanční výuka. Ta zasáhla školu především v kolektivní výuce. Část rodičů děti odhlásila, někteří přestali reagovat na zadání učitelů a jednostranně přerušili kontakt s vyučujícími. Bylo to nejzátěžovější období a nezbývá než věřit, že se nikdy nebude opakovat. Přes veškerou snahu vyučujících zohledňovat při distanční výuce technické možnosti vybavení žáků (wifi, různé výukové platformy) a poskytovat výuku i mimo standardní rozvrh, je nutno přiznat, že to bylo vysilující období přinášející jen malý posun a přínos při vzdělávání.

Teprve měsíc červen nám dovolil připravit prezentace pro děti z MŠ, absolventský koncert, třídní koncerty a na přání zastupitelů města promenádní koncert „Hudba zní náměstím aneb postůjte chvilku“. Bohužel, i on trval jen chvilku, protože nebyla zajištěna „mokrá“ varianta a počasí nám krutě nepřálo.

Pro umožnění distanční výuky škola zakoupila pro učitele tři notebooky, zajistila pro vyučující i žáky bezplatný přístup k MS Office 365 A a vytvořila všem žákům účty pro možnost používání programu Teams. O životě školy jsme informovali nejen na školním webu, ale nově také na Facebooku, Instagramu a některé koncerty „z domova“ byly ke shlédnutí na You Tube.

 

Školní rok 2021/2022

Pedagogický sbor:

Hudební obor:
oddělení klávesových nástrojů:
Eliška Houdková (také PHV)
Jiří Bidrman (také korepetice, pěvecký sbor a HN)
oddělení dechových nástrojů:
Bc. Zbyněk Prokop, DiS
František Mlnařík
oddělení strunných nástrojů:
Adam Šmejkal, DiS
Tomáš Ernst
Mgr. František Jiroš

oddělení pěvecké:
Veronika Duchoslavová

oddělení bicích nástrojů:
Libuše Šperková

Taneční obor:
Petra Běláčová

Výtvarný obor:
Mgr. Miroslav Mužík

Literárně-dramatický obor:
Adam Šmejkal, DiS

Provozní pracovníci:
Alena Taptičová – ekonomka, zástupkyně ředitele
Daniela Šťastná – uklízečka

Ředitel školy:
Bc. Jiří Kopa – hra na klávesy a žesťové nástroje

Počty žáků v jednotlivých oborech dle údajů ze statistiky podle stavu k 30.9.2021.
Žáci celkem: 155 v přípravném a základním studiu
Studium pro dospělé: 3
HO: individuální a skupinová výuka 103, kolektivní 4
TO: 22
VO: 19
LDO: 7

Dva předchozí školní roky byly ovlivněny opatřeními spojenými s pandemií Covidu a svůj odraz přenesly také do roku nového mimo jiné snížením zájmu dětí o studium. Drobnou radostí bylo snad jen opětovné obnovení výuky LDO. Ve výkonové statistice i po druhém kole podzimních zápisů jsme vykázali o 15 žáků méně proti roku předchozímu. Tato skutečnost se velmi zásadně projevila v přídělu státních prostředků na platy v dalším kalendářním roce.

Trvale usilujeme o to, aby se škola prezentovala na veřejnosti. Žáci třídy bicích nástrojů pod vedením uč. Libuše Šperkové se opět ujali vedení průvodu z Mírového náměstí až k letnímu kinu na Kyselce v rámci akce města „Bílinské slavnosti aneb Den horníků“ (4.9.).

V posledním zářijovém týdnu jsme uspořádali několikahodinový program na Mírovém náměstí jako součást celorepublikového ZUŠ OPEN 2021. Za normálních podmínek bychom se následně připravovali na koncerty k výročí republiky a k sametové revoluci. Svou pozornost jsme ale museli zaměřit především na splnění tzv. „Šablon II“. Konkrétně na uskutečnění komunitních setkání určených pro žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost. Vlivem předchozí coronavirové pandemie, která přinesla zákaz hromadných akcí a koncertů, jsme museli požádat o prodloužení termínu plnění šablon. V měsíci říjnu se uskutečnila tři setkání s názvy „Výlet do úžasného světa bicích nástrojů“
s hostem Jiřím Cikrytem, bubeníkem SČF Teplice, dále „Žesťové nástroje průřezem dějin“
s pozounistou Bc. Michalem Černým a žesťovým souborem teplické konzervatoře a „Saxofon od vzniku po současnost“. Hostem tohoto setkání byl klarinetista a saxofonista Lukáš Čajka.

Další tři podzimní komunitní setkání připravil klarinetista a saxofonista Petr Kašpar. Nesly název „Příběh jazzu aneb z New Orleansu do New Yorku“, „Začalo to rokenrolem aneb zlatá 60. léta“ a „Zlatá éra divadla Semafor 1959 - 1969“. Z názvu je patrné, že mapovaly vývoj populární taneční hudby. K vývoji české taneční hudby se tematicky vrátil Petr Kašpar v lednovém setkání „Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo“.

Advent býval pravidelně časem mnoha vystoupení Komořinky. Protiepidemická opatření způsobila, že zazpívat v Domově důchodců Bystřany mohly dívky jen venku u vánočního stromu. Alespoň následně směly spoluúčinkovat při komunitních setkáních „Povídání o Adventu“ a „Anglické vánoce“.

Také kytaristé uspořádali dvě komunitní setkání. Nejdříve prosincové s hostem Mgr. Zárubou, učitelem Konzervatoře v Teplicích a krupské ZUŠ s tématem „Kytara od klasiky k fingerstylu“ a následně lednové nazvané „Chrámová hudba a hudebníci v severozápadním Podkrušnohoří v době barokní“. Hostem – odborníkem se stal hráč na loutnu Milan Černý.

Výtvarný obor pozval lounského galeristu a kurátora Mgr. Vladimíra Drápala, který se stal hostem komunitního setkání „Velcí malíři spjatí s regionem“. Téma regionu spojovalo také další dvě akce „Návaznost geologického vývoje s vývojem hudebním v bílinském regionu“ a „Husitství na Bílinsku a osobnost Gustava Waltera“. V obou případech byl odborným hostem bílinský patriot Ing. Richard Hazdra. Výuku hry na saxofon na konzervatoři přiblížil při lednovém setkání „Výuka hry na saxofon na konzervatoři“ BcA. Michael Jermář.

Domnívám se, že učitelé pověření organizací komunitních setkání vybrali zajímavá témata
i osobnosti, které byly skutečnými odborníky a svá témata měly skvěle připravena. Škoda, že akce se ve větší míře nesetkávaly s pozorností veřejnosti ani žáků. Samozřejmě, svůj díl měla stále platná protiepidemická opatření a nechuť účastnit se setkání v respirátorech. Škola zvládla splnit všechny šablony (nejen komunitní setkání) v daném termínu a je na místě poděkovat všem učitelům, kteří se do projektu zapojili.

Po covidové roční přestávce se na jaře opět konala jednotlivá kola celostátní soutěžní přehlídky žáků ZUŠ. Naše škola se zúčastnila soutěže ve hře na bicí nástroje (v okresním i krajském kole nás reprezentoval Jan Štefan ze třídy uč. Libuše Šperkové) a ve hře na klarinet (v okresním kole Vojtěch Maška). Také taneční obor měl svou soutěž. Z okresního kola postoupily do kola krajského
s přímým postupem dívky ze 7. ročníku a 2. stupně s choreografií uč. Petry Běláčové. V náročné konkurenci krajského kola se umístily v bronzovém pásmu.

Jeden květnový týden v roce patří již šest let celorepublikovému projektu ZUŠ OPEN. Z provozních důvodů jsme uspořádali naše vystoupení žáků a učitelů na Mírovém náměstí s názvem „Hudba zní náměstím“ již 17.5., tedy o týden dříve než byl oficiální termín projektu. Opět jsme připravili program v délce tří hodin. Vezmeme-li v úvahu, že v tomto roce jsme měli opravdu málo žáků, můžeme být s výsledkem spokojeni.

Před termínem zápisů pro další rok jsme realizovali řadu ukázkových koncertů pro děti bílinských MŠ
a velký prezentační koncert v bílinském divadle „Jak se v ZUŠce hraje, zpívá, tančí“ věnovaný žákům 1. - 3. tříd ZŠ. Poté, co jsme dostali informaci o blízkém uzavření Městského divadla, musel taneční obor svůj plánovaný koncert „Letem světem“ uskutečnit o řadu dní dříve než plánoval, bez možnosti včasné propagace na veřejnosti. Škoda.

Červen patřil postupovým zkouškám, zápisům a absolventskému koncertu. Samozřejmě stejně jako
v pololetí se také uskutečnily třídní koncerty.

V tomto školním roce jsme přešli z vedení „papírové“ pedagogické dokumentace na práci v programu Klasifikace. Jak už to bývá, vše má své plusy i mínusy a přínos modernizace záleží na důsledném přístupu uživatelů.

Nesmím zapomenout na zásadní počin – pro potřeby knihovny a ZUŠ nechal zřizovatel postavit výtah. Bohužel, vlivem tohoto kroku přišla škola o mříž u vstupu do poschodí. Tím byla celý rok otevřená komukoliv z ulice od rána až do konce výuky. Jsem rád, že tato skutečnost neměla žádný negativní důsledek. Příslib na zajištění školy a využití výtahu pouze pro žáky, zákonné zástupce a zaměstnance školy stále trvá. Stejně tak, jako snad nejzásadnější mnohaletý požadavek: výměna oken a nová fasáda. Věřím, že současnost, v níž je téma úspor energií na prvním místě, bude motivací pro brzké uskutečnění požadované, slíbené a chápu, že velmi nákladné akce.

V úvodu jsem uvedl, že škola měla v tomto roce nejméně žáků za posledních 20 let. Po prvním kole zápisů a po odchodu těch, kteří již nechtěli ve studiu pokračovat, je pro další rok stav totožný, ale věřím, že druhé kolo přivede ještě další zájemce. A to i přesto, že se v mediích stále více hovoří o nastávající ekonomické krizi, která by zvláště v bílinském regionu byla velmi znatelná a pro nás likvidační. Kultura a umění nejsou v takovém případě pro společnost prioritou.

 

Školní rok 2022/2023

Pedagogický sbor:

Hudební obor:
oddělení klávesových nástrojů:
Eliška Houdková (také PHV)
Jiří Bidrman (také korepetice, pěvecký sbor a HN)
oddělení dechových nástrojů:
Bc. Zbyněk Prokop, DiS
František Mlnařík
oddělení strunných nástrojů:
Adam Šmejkal, DiS
Tomáš Ernst
Mgr. František Jiroš

oddělení pěvecké:
Veronika Duchoslavová

oddělení bicích nástrojů:
Libuše Šperková

Taneční obor:
Petra Běláčová

Výtvarný obor:
Mgr. Miroslav Mužík

Provozní pracovníci:
Alena Taptičová – ekonomka, zástupkyně ředitele
Daniela Šťastná – uklízečka

Ředitel školy:
Bc. Jiří Kopa – hra na klávesy a žesťové nástroje

Počty žáků v jednotlivých oborech dle údajů ze statistiky podle stavu k 30.9.2022.
Žáci celkem: 170 v přípravném a základním studiu
Studium pro dospělé: 2
HO: individuální a skupinová výuka 114, kolektivní 3
TO: 25
VO: 28

Počet žáků dle výkonové statistiky k 30.9.2022 ukázal, že se škola snad již nastálo odrazila od postcovidového dna. Nárůst o 15 žáků proti předchozímu roku nás potěšil. Největší zájem v hudebním oboru je o hru na klavír, kytaru a klávesy. Od 2. pololetí byla zahájena výuka hry na housle v přípravném studiu v počtu čtyř dětí.

Stalo se již tradicí, že v rámci Bílinských slavností aneb Dne horníků (3.9.) se žáci třídy bicích nástrojů ujímají vedení průvodu od Mírového náměstí až na Kyselku. V tomto roce vyrazili bez dechovky, se kterou se v předešlých letech střídali, ale také bez své učitelky Libuše Šperkové. Tu z důvodu nemoci zastoupil student teplické konzervatoře Ondřej Ziegler a vše se také letos vydařilo.

V prvních zářijových dnech proběhlo druhé kolo zápisů do všech oborů. Také to přivedlo do školy ještě několik nových uchazečů o studium. Na listopadový Koncert žáků a učitelů věnovaný Dni boje za svobodu a demokracii záhy navazují adventní koncerty. Nejčastěji se v této době prezentuje Komořinka, která vystupuje v Bílině i okolních obcích. Bohužel, ze dvou těsně předvánočních akcí v Teplicích musel soubor odstoupit z důvodu nemoci jeho učitelky Veroniky Duchoslavové. Prostory městského divadla jsme využili k uskutečnění Vánočního koncertu hudebního a tanečního oboru (14.12.). Podstatnou část programu tvořila pásma koled provedená školním sborem a doprovodným tělesem tvořeným učiteli a žáky hudebního oboru.

Také výtvarný obor prezentoval výsledky prací žáků, a to výstavou „Oči dokořán“, která byla v rozmezí listopadu a prosince nainstalovaná na chodbě městské knihovny.

Období ledna a února patří pravidelně třídním koncertům. V březnu jsme uspořádali prezentační koncert v Kostomlatech pod Milešovkou pro žáky obou stupňů místní ZŠ (22.3.). Tento počin odstartoval plán na vytvoření detašovaného pracoviště. Vedení obecního úřadu i místní školy bylo vstřícné našemu nápadu. Předběžný průzkum ukázal, že by kostomlatští rodiče i děti o pobočku ZUŠ stáli.

Dubnový jarní koncert (25.4) je další letitou tradicí. Letošní měl podobu koncertu učitelů a žáků. Svým způsobem byl přípravou na ZUŠ OPEN 2023, tj. na koncert konaný na bílinském Mírovém náměstí (23.5.). Na tento ročník jsme sestavili program opět pod názvem „Hudba zní náměstím“ v délce čtyř hodin. Jak už to bývá, ani letošní ročník se neobešel bez deště. Květen zároveň patřil prezentačním akcím pro MŠ, které vždy zveme k nám do školy. V divadle jsme naopak uskutečnili koncert pro žáky bílinských ZŠ.

Červen je měsícem postupových zkoušek, zápisů a absolventského koncertu. Samozřejmě stejně jako
v pololetí se také uskutečnily třídní koncerty. Nesmím zapomenout jmenovat velkou akci realizovanou v městském divadle - Taneční koncert s podtitulem „Tanec ve stínu světla“ (14.6.), na jehož programu se spolupodílel také obor hudební.

V tomto roce se škola nezapojila do žádných soutěží, výjimkou byla účast tanečního oboru při mostecké přehlídce Spiramento, z níž si odnesl několik ocenění.

V průběhu školního roku bylo vyřešeno zabezpečení vstupu do 2. poschodí mříží s dveřmi opatřenými elektrickým zámkem. Zaměstnanci školy, žáci, osoby doprovázející žáky na výuku mohou mít počítačově načtený otisk prstu (případně čip) a použitím čtečky u mříže a ve výtahu je jim umožněn přístup do školy. Tímto je výrazně zvýšena bezpečnost v ranních, dopoledních a večerních hodinách.

Výsledky zápisů pro školní rok 2023/2024 jsou příslibem stejného počtu žáků jako v roce právě končícím. Věřme, že druhé kolo po prázdninách přivede do ZUŠ ještě další zájemce o studium.Komentáře

AKTUALITY & ZPRÁVIČKY

29.5.2024

Absolventský koncert

Koncert absolventů hudebního oboru ve šk. roce 2024/2025 se koná 11.6.2024 od 17.30 v sále školy. Zveme vás.

22.5.2024

Zápisy pro školní rok 2024/2025

Od 10.6.2024 začínají zápisy do všech oborů. Více v rubrice Pro rodiče a uchazeče o studium.

22.5.2024

ZUŠ OPEN 2024

Zveme vás na vystoupení žáků školy dne 29.5.2024 v čase 16.00 - 19.00 hod. na Mírovém náměstí.

 

NĚKOLIK ŘÁDKŮ O...

… o cestě do finále

Zatímco na podzim se zvláště žákům zdálo, že školní rok bude nekonečný, nacházíme se nyní všichni v pěkně rozjetém rychlíku jménem školní rok, který směřuje k finální konečné stanici, jíž je závěr školního roku a vysvědčení.

Před žáky ZUŠky je řada koncertů a na žáky pokračující v dalším školním roce čekají komisionální postupové zkoušky. Blíží se také červnové zápisy pro nový školní rok. >>

 
© ZUŠ Bílina | WebMail | RSS | Vytvořilo SvaBe Media 2014 | Běží na SvaBe Engine 1.1.0.11